Iba pre mobily

Only for mobiles

Táto aplikácia je určená výhradne pre použitie v mobilnom telefóne.

This app is intended for use on a mobile phone only.

Otvorte si ju prosím v internetovom prehliadači vášho telefónu.

Please open it in your phone's browser.

Funguje offline

Works offline

Otvorte si túto aplikáciu vo vašom mobilnom telefóne, ktorý si zoberiete so sebou na delegáciu, ešte "doma" na Slovensku.

Open this application on your mobile phone, which you take with you to the delegation, still at "home" in Slovakia.

Potom vám už bude fungovať aj bez internetu, v zahraničí aj v lietadle.

Then you will be able to operate without the Internet, abroad and on the plane.

Baku - Astana 2018

12. – 16. november 2018

Baku - Astana 2018

1
2
3
4
5
6

ako používať túto aplikáciuhow to use this app

Upozornenie: Všetky informácie použité v tejto aplikácii boli čerpané zo zaslaných dokumentov dotknutých osôb a firiem alebo z verejne dostupných zdrojov. Aplikácia slúži pre vnútorné potreby organizátorov a účastníkov akcie a nie je verejne distribuovaná.

Notice: All of the information used in this app were drawn from the documents sent by the persons and companies concerned or from publicly available sources. The application serves for the internal needs of the organizers and participants of the event and is not publicly distributed.

Členovia delegácieDelegation Members

Oficiálna delegácia

Peter Pellegrini
Úrad vlády SR
Predseda vlády SR


 • sk


Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Slovenská republika
Peter Kažimír
Ministerstvo financií SR
Minister financií SR


 • sk

„Ministerstvo financií Slovenskej republiky stráži verejné financie a snaží sa o dobrý finančný stav a prosperitu Slovenska“.

Hlavným úsilím vedenia ministerstva je zabezpečiť súlad príjmov a výdavkov verejnej správy s makroekonomickými a strategickými cieľmi politík vlády, sledovanie ich efektívneho využitia, fiškálna konsolidácia a dlhodobá udržateľnosť verejných financií v rámci eurozóny, dodržiavanie pravidiel pri nakladaní s verejnými zdrojmi, účinná implementácia finančných nástrojov EÚ a inej zahraničnej pomoci pri dodržiavaní zásad správneho finančného riadenia, rozvoj informatizácie spoločnosti, zníženie daňového zaťaženia nízko a stredne príjmových skupín, zníženie daňových a colných únikov a potláčanie šedej ekonomiky. Ďalší rozvoj štrukturálnych reforiem podporí ekonomický rast, dlhodobú konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky s cieľom priblíženia životnej úrovne obyvateľov SR európskemu priemeru.


Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Slovenská republika
Peter Žiga
Ministerstvo hospodárstva SR
Minister hospodárstva SR


 • sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu. V rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách. Skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v jeho pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladá vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti, pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov, dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.


Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 12
Slovenská republika
Jana Gondová
Kancelária predsedu vlády
Zástupkyňa riaditeľa Kancelárie predsedu vlády


 • sk


Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Slovenská republika
Peter Kmec
Kancelária predsedu vlády
Poradca predsedu vlády SR pre zahraničnú politiku


 • sk


Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Slovenská republika
Ján Hrinko
Kancelária predsedu vlády


 • sk


Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Slovenská republika
Tomáš Kuča
Úrad vlády SR
Riaditeľ TIO


 • sk


Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Slovenská republika
Zdenko Gecelovský
Úrad vlády SR
Odbor protokolu


 • sk


Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Slovenská republika
Miroslava Buzová Jenčová
Úrad vlády SR
Odbor protokolu


 • sk


Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Slovenská republika
Patrícia Macíková
Úrad vlády SR
Tlačový a informačný odbor


 • sk


Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Slovenská republika
Ján Onda
Ministerstvo financií SR
Riaditeľ kancelárie ministra financií SR


 • sk

„Ministerstvo financií Slovenskej republiky stráži verejné financie a snaží sa o dobrý finančný stav a prosperitu Slovenska“.

Hlavným úsilím vedenia ministerstva je zabezpečiť súlad príjmov a výdavkov verejnej správy s makroekonomickými a strategickými cieľmi politík vlády, sledovanie ich efektívneho využitia, fiškálna konsolidácia a dlhodobá udržateľnosť verejných financií v rámci eurozóny, dodržiavanie pravidiel pri nakladaní s verejnými zdrojmi, účinná implementácia finančných nástrojov EÚ a inej zahraničnej pomoci pri dodržiavaní zásad správneho finančného riadenia, rozvoj informatizácie spoločnosti, zníženie daňového zaťaženia nízko a stredne príjmových skupín, zníženie daňových a colných únikov a potláčanie šedej ekonomiky. Ďalší rozvoj štrukturálnych reforiem podporí ekonomický rast, dlhodobú konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky s cieľom priblíženia životnej úrovne obyvateľov SR európskemu priemeru.


Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Slovenská republika
Radovan Majerský
Ministerstvo financií SR
Generálny riaditeľ Sekcie rozpočtu


 • sk

„Ministerstvo financií Slovenskej republiky stráži verejné financie a snaží sa o dobrý finančný stav a prosperitu Slovenska“.

Hlavným úsilím vedenia ministerstva je zabezpečiť súlad príjmov a výdavkov verejnej správy s makroekonomickými a strategickými cieľmi politík vlády, sledovanie ich efektívneho využitia, fiškálna konsolidácia a dlhodobá udržateľnosť verejných financií v rámci eurozóny, dodržiavanie pravidiel pri nakladaní s verejnými zdrojmi, účinná implementácia finančných nástrojov EÚ a inej zahraničnej pomoci pri dodržiavaní zásad správneho finančného riadenia, rozvoj informatizácie spoločnosti, zníženie daňového zaťaženia nízko a stredne príjmových skupín, zníženie daňových a colných únikov a potláčanie šedej ekonomiky. Ďalší rozvoj štrukturálnych reforiem podporí ekonomický rast, dlhodobú konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky s cieľom priblíženia životnej úrovne obyvateľov SR európskemu priemeru.


Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Slovenská republika
Maroš Stano
Ministerstvo hospodárstva SR
Hovorca Ministerstva hospodárstva SR


 • sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu. V rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách. Skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v jeho pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladá vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti, pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov, dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.


Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 12
Slovenská republika
Radovan Urban Kocák
Ministerstvo hospodárstva SR
Riaditeľ odboru bilaterálnej obchodnej spolupráce Ministerstva hospodárstva SR


 • sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu. V rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách. Skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v jeho pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladá vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti, pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov, dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.


Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 12
Slovenská republika

Organizátori

Tibor Buček
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Riaditeľ, Odbor zahraničného obchodu


 • sk
 • en

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky založená v r. 2001.

Misiou agentúry je nastaviť a využiť všetky možnosti stimulačných prostriedkov na zvýšenie prílivu zahraničných investorov a zároveň podpora slovenských firiem pri premene na subjekty vysoko výkonné a úspešné na globalizovanom svetovom trhu.

Zároveň pomáha transformovať Slovensko na technologické – inovačné - talentové biznis centrum Európy. Stať sa preferovaným partnerom firiem zvažujúcich investovanie v strednej Európe. Akcelerovať úspech slovenskej ekonomiky merateľným spôsobom, prispievajúc ku kvantitatívnemu a kvalitatívnemu rastu.

Agentúra podporuje domácich a zahraničných investorov prostredníctvom poskytovania analýz trhu, pracovnej sily a nehnuteľností; sprevádza investorov. V zahraničnom obchode poskytuje širokú škálu služieb na podporu slovenského exportu.

The Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) is a government-funded allowance organization that works under the supervision of the Ministry of Economy of the Slovak Republic since 2001.

The mission of the agency is to design and use all kinds of stimuli to increase the influx of foreign investment while promoting Slovak companies in their effort to transform into high-performance subjects successful in the globalized world market.

SARIO assists in the process of Slovakia´s transformation to the business - technology- innovation - talent centre of Europe and to become the preferred partner of companies contemplating investment in Central Europe. Accelerate the achievement of the Slovak economy in a measurable way, contributing to the quantitative and qualitative growth.

We support foreign and home investors by providing market analysis, workforce and real estate’s research, accompanying of investors. In foreign trade we provide broad scale of services for internationalization of Slovak businesses.


Trnavská cesta 100
Bratislava
Slovenská republika
Tomáš Šándor
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Konzultant, Odbor Zahraničného Obchodu SARIO


 • sk
 • en

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky založená v r. 2001.

Misiou agentúry je nastaviť a využiť všetky možnosti stimulačných prostriedkov na zvýšenie prílivu zahraničných investorov a zároveň podpora slovenských firiem pri premene na subjekty vysoko výkonné a úspešné na globalizovanom svetovom trhu.

Zároveň pomáha transformovať Slovensko na technologické – inovačné - talentové biznis centrum Európy. Stať sa preferovaným partnerom firiem zvažujúcich investovanie v strednej Európe. Akcelerovať úspech slovenskej ekonomiky merateľným spôsobom, prispievajúc ku kvantitatívnemu a kvalitatívnemu rastu.

Agentúra podporuje domácich a zahraničných investorov prostredníctvom poskytovania analýz trhu, pracovnej sily a nehnuteľností; sprevádza investorov. V zahraničnom obchode poskytuje širokú škálu služieb na podporu slovenského exportu.

The Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) is a government-funded allowance organization that works under the supervision of the Ministry of Economy of the Slovak Republic since 2001.

The mission of the agency is to design and use all kinds of stimuli to increase the influx of foreign investment while promoting Slovak companies in their effort to transform into high-performance subjects successful in the globalized world market.

SARIO assists in the process of Slovakia´s transformation to the business - technology- innovation - talent centre of Europe and to become the preferred partner of companies contemplating investment in Central Europe. Accelerate the achievement of the Slovak economy in a measurable way, contributing to the quantitative and qualitative growth.

We support foreign and home investors by providing market analysis, workforce and real estate’s research, accompanying of investors. In foreign trade we provide broad scale of services for internationalization of Slovak businesses.


Trnavská cesta 100
Bratislava
Slovenská republika
Džalal Gasymov
Honorárny konzulát Azerbajdžanskej republiky
Honorárny konzul  Klobučnícka 4
  811 01 Bratislava
  Slovenská republika

  Podnikateľská delegácia

  Ľudovít Korvín
  MTPP, s.r.o.
  Konateľ/CEO


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru

  Výrobno-obchodná spoločnosť

  Manufacturing and trading company

  Istehsal və ticarət şirkətidir

  өндірістік және сауда компаниясы

  Компания ориентирована на производство и торговлю высококачественной машинной продукцией.


  Teplická 3983/4
  058 01 Poprad
  Slovenská republika
  Bohumil Tonkovič
  MediaTech Central Europe, a.s.
  Konateľ/CEO


  • sk
  • en
  • ru

  MediaTech Central Europe, a.s. je poprednou slovenskou spoločnosťou, ktoré je distribútorom a systémovým integrátorom profesionálnych audio-vizuálnych technológií prestížnych svetových výrobcov.

  V rámci MediaTech Group so svojou produkčnou diviziou AudioPressBox patrí medzi špičku svetových výrobcov profesionálnych audiozariadení.

  MediaTech Central Europe, a.s. is a leading Slovak distributor and system integrator of AudioVisual Technologies.

  MediaTech Central Europe, a.s. is also a worldwide manufactures of press boxes with its AudioPressBox division.

  MediaTech - профессиональный дистрибьютор и системный интегратор аудио-визуальных технологий.

  MediaTech является непосредственным партнером ведущих мировых производителей аудио-визуальных технологий и имеет 25-летний опыт работы в профессиональной аудиовизуальной индустрии.


  Drieňová 1712/34
  821 02 Bratislava
  Slovenská republika
  Štefan Šalapa
  Logistics and Warehouse ,s.r.o.
  Konateľ/CEO
  cestuje individuálne do Astany


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru

  Investičná a developerská spoločnosť orientujúca sa najmň na development a investície do retailu, shopping center a logistiky, bytové a nebytové objekty. Spoločnosť poskytuje aj poradenské a konzultačné služby.

  Investment and development company focusing on development and investment in retail, shopping centers and logistics, residential and non-residential buildings. The company also provides consulting and consulting services.

  Pərakəndə ticarət mərkəzləri və maddi texniki təchizat və qeyri-yaşayış binlarına investisiya qoyulması və onları inşası üzrə ixtisaslaşan investisiya və inşaat şirkəti. Şirkət həmçinin konzaltinq xidmətləri təmin edir.

  бөлшек сауда, сауда орталықтар мен логистика, тұрғын және тұрғын емес ғимараттар дамытуға инвестициялау бағыттылған инвестициялақ және девелоперлық компания.

  инвестиционная и девелоперская компании, ориентированная на развитие и инвестиции в розничную торговлю, торговые центры и логистику, жилые и нежилые здания. Компания также предоставляет консалтинговые и консалтинговые услуги


  Šancová 48
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika
  Marian Baláž
  BMM plus, s.r.o.
  Director
  packaging


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru

  BMM plus, s.r.o. je spolocnost zalozena v roku 2008 a je zakladajucim clenom skupiny Trade partners ktora zdruzuje viacero kompetencii a velke skusenosti v roznych oblastiach. Clenmi skupiny Trade partners je viacero vyrobnych alebo ochodnych spolocnosti. Pomahame spolocnostiam optimalizovat a udrziavat efektivne vyrobne a administrativne cinnosti, nakup a predaj. Odbornou poradenskou a marketingovou cinnostou pomahame spolocnostiam zvysovat ich podiel na trhu a hospodarske vysledky. BMM plus, s.r.o. sa zaobera navrhom a dodavkami baliaceho materialu. Zameriavame sa na kartonove krabice a prelozky, LDPE a HDPE sacky, stretch folie, zmrstovacie folie, bublinkove a penove folie. Nakolko si uvedomujeme ze obal je dolezitou sucastou produktu kedze ho chrani pri prevoze a manipulacii ale zaroven je to nepridana hodnota pre konecneho spotrebitela, nase aktivity smeruju ku optimalizacii nakladov so zretelom na kvalitu! Nase skusenosti v oblasti priemyselnej vyroby a logistiky ponukame zakaznikom aj formou vyvoja a dizajnu specialnych vratnych alebo jednorazovych obalov presne podla vlastnosti balenych produktov a potrieb zakaznika.

  BMM plus, s.r.o. was founded in year 2008 ans is founding member of Trade partners group which combine several competences and big experiences in different sectors. Members of the group are industrial and trade companies.We support members to optimize their internal processes, procurement and sales. By consulting, marketing and promoting activities we support increase of their market share and profitabilty. BMM plus, s.r.o. is dealing with packaging materials. We focus on cardboard boxes and blankets, LDPE and HDPE bags, stretch films, shrink films, bubble and foil films. Our experience in the field of industrial production and logistics is also offered to the customers in the form of development and design of special reversible or single-sided packaging exactly according to the characteristics of packaged products and the needs of the customer.

  BMM plus, s.r.o. 2008-ci ildə yaradılıb, müxtəlif sektorlarda bir çox səlahiyyət və böyük təcrübəni özündə birləşdirən Ticarət tərəfdaşları qrupunun üzvüdür. Qrupun üzvləri sənaye və ticarət şirkətləridir. Biz üzvləri daxili prosesləri, satınalma və satışlarını optimallaşdırmaq üçün dəstək veririk. Konsaltinq, marketinq və təşviq tədbirləri ilə biz onların bazar payını və mənfəətliliyinin artırılmasını dəstəkləyirik. BMM plus, s.r.o. qablaşdırma materialları ilə məşğul olur. Biz karton qutuları və ədyalları, LDPE və HDPE çantalarına, genişlənən lent, yapışdırılan lentlər, qovuq və folqa lentlərə diqqət yetiririk. Sənaye istehsalı və logistik sahəsində təcrübəmiz müştərilərə tam olaraq paketlənmiş məhsulun xüsusiyyətlərinə və müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq xüsusi geri çevrilən və ya birtərəfli qablaşdırmanın hazırlanması və dizaynı şəklində təklif olunur.

  BMM plus, s.r.o. 2008 жылы ашылды, және де түрлі салалардағы үлкен әжірибесі бар, сауда серіктерінің негіздеуші болып, бірнеше компетенция біріктіретін компания. Топ мүшелері өңдәрістік және сауда компаниялар болып табылады. Біз мүшелерді ңшкі процесстерді оптимизациялау мен сауда жасау үшін қолдау көрсетеміз. Консультация өткізіп, сатып және қызметті жылжытып, біз олардығ нарықтағы табыстарын үлкейтеміз. Біз картоннан жасалған коробкалар, мешоктор мен стрейтч-пленкалар, және т.б. фокусталдық.

  BMM plus, s.r.o. была основана в 2008 году и является одним из основателей группы торговых партнеров, которые объединяют несколько компетенций и большой опыт в разных секторах. Члены группы являются промышленными и торговыми компаниями. Мы поддерживаем членов для оптимизации их внутренних процессов, закупок и продаж. Консультируя, продавая и продвигая деятельность, мы поддерживаем увеличение их доли на рынке и прибыльности. BMM plus, s.r.o. занимается упаковочными материалами. Мы фокусируемся на картонных коробках и одеялах, мешках из ПЭНД и ПЭВД, стрейч-пленках, термоусадочных пленках, пленках с пузырьками и пленками. Наш опыт в области промышленного производства и логистики также предлагается клиентам в форме разработки и проектирования специальной двусторонней или двусторонней упаковки в соответствии с характеристиками упакованных продуктов и потребностями заказчика.


  Podtatranská 21/4931
  058 01 Poprad
  Slovenská republika
  Jozef Gatial
  TECHIMPEX spol.s r.o.
  Sales manager


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru

  Hlavným predmetom činnosti je výroba mikropivovarov s kapacitou 200 litrov hotového piva denne a pivovarov až do 50 000 litrov hotového piva za deň, na vyžiadanie aj s vyšším výkonom. Spoločnosť zamestnáva viac ako 70 profesionálov s rozsiahlymi skúsenosťami (mechaniky, zváračov, elektrikárov, elektroniky špecialistov, technológov a ďalších odborníkov). Techimpex vlastní špecializované plne vybavené výrobné závody v Maďarsku a na Slovensku, čo umožňuje vyrábať technologicky sofistikované zariadenia. Vyrábané pivovary sú certifikované a obsahujú kompletnú sadu zariadenia "na kľúč". Firma dodáva vysoko kvalitné suroviny na varenie piva: chmeľ a slad. Naše pivovarnícke zariadenia sú prispôsobené na varenie podľa tradičných technológií a iba z prírodných ingrediencií. Cena pivovaru zahŕňa 4 recepty vynikajúceho tradičného českého, nemeckého a írskeho piva, montáž a uvedenie do prevádzky pivovaru skupinou vyškolených montážnikov v podniku zákazníka, školenie personálu skúseným technológom a záručný servis. Od roku 1995 firma vyrobila viac ako 200 minipivovarov, ktoré sú namontované a pôsobia v mnohých krajinách po celom svete. Zariadenia sú vyrábané pod značkou BlonderBeer, vlastnený spoločnosťou Techimpex.

  The main focus of the company is production of complete breweries with productivity from 200 l of finished beer per day up to 50,000 liters of finished beer per day under its own brand "BlonderBeer". However, on special request the company can produce brewing sets with higher productivity. Techimpex s.r.o. company employs over 70 professionals with extensive experience (mechanics, welders, electricians, electronics experts, engineers, brew masters and other professionals). Company Techimpex s.r.o. owns specialized, fully equipped production facilities, enabling to produce technologically sophisticated equipment. Breweries produced by the company Techimpex s.r.o. include full set of equipment - turnkey and provide brewing beer by traditional technology and only of natural raw materials. Company Techimpex s.r.o. conducts installation and launching in operation of brewing systems at the Buyer's premises, training of Buyer's personnel, provides not less than 4 recipes of craft beer, warranty/post-warranty service and delivers high quality raw materials. Since year 1995 the company has produced more than 200 mini breweries, which are installed and operating in many countries of the world. The equipment is certified: CE (European Conformity certificate) and ISO (Quality certificate). If you find an opportunity to visit our company to become familiar with production of the brewing equipment, materials and components, you also will be able to talk with leading experts and engineers of our company and inspect the production. You will also have the opportunity to visit one of our existing breweries, where you can discuss the details of the technologies.

  Şirkətin əsas məqsədi gündə 200 l-dək bitmiş pivədən məhsuldarlığı olan tam pivə istehsalının gündəliyi 50.000 litrə qədər olan "BlonderBeer" brendi altında gündə 25000 litrə çatdırılmış pivənin istehsalıdır. Bununla birlikdə xüsusi istekte firma daha yüksək məhsuldarlığı olan pivə dəstləri istehsal edə bilər. Techimpex s.r.o. şirkətdə geniş təcrübə (mexanika, qaynaqçı, elektrikçiləri, elektronika mütəxəssisləri, mühəndislər, dəmir ustaları və digər mütəxəssislər) olan 70-dən çox peşəkar işləyir. Şirkət Techimpex s.r.o. texnoloji cəhətdən mürəkkəb avadanlıqların istehsalına imkan verən ixtisaslaşmış, tam təchiz olunmuş istehsalat obyektlərinə malikdir. Techimpex şirkətinin istehsalı olan pivə məmulatları s.r.o. avadanlıqların tam dəstini əhatə edir - ənənəvi texnologiya və yalnız təbii xammal kimi pivə pivəsini təmin edir. Şirkət Techimpex s.r.o. Alıcının bünyəsində pivəçilik sistemlərinin quraşdırılması, işə salınması, Alıcının kadrlarının hazırlanması, ən azı 4 sənətkarlıq reseptini, zəmanət / zəmanətdən sonra xidmət göstərmək və yüksək keyfiyyətli xammal təmin edir. 1995-ci ildən etibarən şirkət dünyanın bir çox ölkələrində quraşdırılmış və fəaliyyət göstərən 200-dən artıq mini pivə istehsal etmişdir. Avadanlıq sertifikatlaşdırılıb: CE (Avropa uyğunluq sertifikatı) və ISO (Keyfiyyət sertifikatı). Dəmir məmulatları, materialları və komponentləri ilə tanış olmaq üçün şirkətimizi ziyarət etmək imkanı əldə edərsəniz, şirkətimizin aparıcı mütəxəssisləri və mühəndisləri ilə də söhbət edə və istehsalın yoxlanılmasını təmin edəcəksiniz. Ayrıca mövcud olan pivə zavodlarından birini ziyarət etmək imkanı qazanacaqsınız, burada texnologiyanın detallarını müzakirə edə bilərsiniz.

  Компанияның негізгі бағыты ол өзінің бренд « BlonderBeer » атынан күніне 200л, жылына 50 000л сыра өңдіру. Алайда, сұраныс болса зауыт күніне өңдірісті жоғартылай алады. Techimpex sro компаниясында 70-тен астам зор тәжірибесі бар мамандар жұмыс істейді. Techimpex sro заманауи технологияларға сай жабдықтарды өңдеуге мүмкіндік беретін жабдықтары бар. Сыра өндіретін зауыттар, дәстүрлі сыра өндірісі тек қана дәстүрлі сыра өңдеу технологиялар мен тек қана табиғи шикізатпен қамтамасыз етеді. Techimpex sro компаниясы Сатып алушының жерінде сыра өңдеу жүйелерінің монтаж және іске қосуын жүзеге асырып, қызметкерлердің оқытып, сыраның кем дегенде 4 рецептімен қамтамасыз етеді. 1995 жылдан бастап компания әлемде жұмыс істейтін 200-ден астам мини-сыра өңдеу зауыттарын ашты. Жабдықтар сертификатталанды: CE (еуропалық сертификат) және ISO (сапа сертификаты). Егер сізде біздің компаниямызға келуге мүмкіндік болса, сіз тек қана жабдықтарды көріп емес, сонымен қатар жетекші мамандар, инженерлермен сөйлесіп, компаниямыздың өңдірістік саласымен таныса аласыз.

  Основным направлением деятельности компании является производство полных пивоваренных заводов с производительностью от 200 л готового пива в день до 50 000 литров готового пива в день под собственным брендом« BlonderBeer ». Однако по специальному запросу компания может производить пивоваренные заводы с более высокой производительностью. В компании Techimpex sro работают более 70 специалистов с большим опытом работы (механики, сварщики, электрики, специалисты в области электроники, инженеры, мастера поваров и другие специалисты). Компания Techimpex sro владеет специализированными, полностью оборудованными производственными мощностями, что позволяет производить технологически современное оборудование. Пивоваренные заводы, выпускаемые компанией Techimpex sro, включают полный комплект оборудования - под ключ и обеспечивают пивоваренное пиво традиционными технологиями и только натурального сырья. Компания Techimpex sro проводит монтаж и запуск в эксплуатацию пивоваренных систем в помещениях Покупателя, обучение Персонал покупателя, обеспечивает не менее 4 рецептов ремесленного пива, войны ranty / post-warranty и обеспечивает высокое качество сырья. С 1995 года компания выпустила более 200 мини-пивоваренных заводов, которые установлены и работают во многих странах мира. Оборудование сертифицировано: CE (европейский сертификат соответствия) и ISO (сертификат качества). Если вы найдете возможность посетить нашу компанию, чтобы ознакомиться с производством пивоваренного оборудования, материалов и компонентов, вы также сможете поговорить с ведущими специалистами и инженерами нашей компании и проверить производство. У вас также будет возможность посетить один из наших существующих пивоваренных заводов, где вы сможете обсудить детали технологий.


  Vodná 7
  945 01 Komárno
  Slovenská republika
  Milan Mošať
  Valivé Ložiská
  Riaditeľ


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru

  Venujeme sa predaju ložísk a ich doplnkov, tesnení, klinových remeňov, lineárnych vedení, priemyselných tmelov, mazadiel, prevodových olejov, lepidiel... ako pre veľkoodberateľov, tak i formou cezpultového predaja podľa potrieb zákazníka priamo v predajni alebo pomocou e-mailovej, telefonickej, či faxovej objednávky od zákazníka. Vždy sa snažíme nájsť vhodné riešenie formou poradenstva, ktoré vedie k spokojnosti zákazníka. V cene, kvalite a dostupnosti požadovanej zákazníkom sa mu vždy snažíme vyjsť v ústrety.

  Do you need bearings, bearing units (housings), oil seals, V-belts, timing belts, grooved, variable speed or special belts, industrial chains, lubricants, oils, drugstore products, electrical – hand tools or binding material and industrial chemicals? We have the widest selection of machinery in stock. We offer free consultation and advice by our speciallists and sales assistants who are here just for you.

  Sizin dayaq, dayaq bloku, yağ salniki, V-kəməri, dişli kəmər, növlu, dəyişkən sürətli və ya xüsusi kəmərlər, sənaye zənciəri, sürtkü yağları, yağ, aptek məhsulları, elektrik - əl alətləri və ya birləşdirici material və sənaye kimyəvi maddələr lazımdır? Bizim ehtiyat maşınlar üzrə geniş seçimimiz var. Biz sizin üçün mütəxəssis və satış üzrə köməkçilər vasitəsilə məsləhət və konsultasiya təklif edirik

  Сізге мойынтірек, мойынтірек түйіншіктері, майлы тығыздауыштар, сыналы белдік, тісті белдік, арнайы ьелдіктер, өнеркәсіптік тізбек, майлар, дәріхана жабдықтары, майлау материалдары, электроинстурменттер, біріктірме материал немесе өнеркәсіптік химикаттар керек па? Бізде машиналардың ең ауқымды ассортименті бар. Біз өзіміздің және арнайы мамандардың тегің консультацияларын ұсынамыз.

  Вам нужны подшипники, подшипниковые узлы (корпуса), масляные уплотнения, клиновые ремни, зубчатые ремни, рифленые, переменные скорости или специальные ремни, промышленные цепи, смазочные материалы, масла, аптечные изделия, электроинструменты или связующий материал и промышленные химикаты? У нас самый широкий выбор машин на складе. Мы предлагаем бесплатные консультации и консультации наших специальных специалистов и помощников по продажам, которые здесь только для вас.


  Odborárska 1
  831 02 Bratislava
  Slovenská republika
  Tibor Kiss
  PANARA, s.r.o.
  Business Unit Manager


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru

  Výroba o obchod s fóliami z konvenčného polyetylénu. Od roku 2006 sa spoločnosť zaoberá aj bioplastami, pričom hlavným cieľom bolo/je vyvinutie biologicky rozložiteľnej zmesi pre rôzne druhy spracovania plastov. Spoočnosť sa momentálne venuje práve výskumu a vývoju tejto zmesi (100% bio a rozložiteľná zmes), pričom má dojsť k jej výrobe na báze obnoviteľných zdrojov a k jej komercializácii. Novovytvorený materiál, resp. zmes je registrovaná pod ochrannou obchodnou značkou "NONOILEN".

  Production and trading of conventional poly ethylene (PE) plastics films. In 2006 company entered into bioplastics area with the goal to develop biodegradable-bio based blends for differet types of plastic processing. Core business is currently pointed on R&D activities with the scope to launch commercial production of multicomponent 100% biobased and biodegradable blends based on renewable sources and it´s commercialization. The new developed material is registrered under trademark "NONOILEN".

  Şərti polietilen plastik lentlərin istehsalı və ticarəti. 2006-cı ildə şirkət müxtəlif növ plastik emalı üçün bioloji olaraq parçalanmış çeşidləri hazırlamaq məqsədilə bioplastik sahəsinə daxil olmuşdur. Əsas biznes hazırda bərpa olunan mənbələr və onun ticariləşdirilməsinə əsaslanan çox komponentli 100 % bioloji əsaslı və bioloji baxımdan parçalanan çeşidlərin buraxılması üzrə fəaliyyət sahəsində tədqiqat və inkişaf fəaliyyətlərində qeyd olunmuşdur. Yeni hazırlanmış material "NONOİLEN" ticarət nişanı ilə qeydiyyata alınmışdır

  Полиэтилен пластик пленкаларын өңдеу мен сату. 2006 жылы компания пластмасс өңдеу үшін био ірітілу биологиялық қоспа қоспа өңдеу үшін биопластика аймағына еңді. Негізгі бизнес қазіргі кезде 100% бионегізді және био ірітілі қоспаларды зерттеу мен өңдеу қызметіне бағытталған. Жаңа өндірілген материал «NONOILEN» сауда маркасы атынан тіркелген.

  Производство и торговля обычными полиэтиленовыми (полиэтиленовыми) пластиковыми пленками. В 2006 году компания вошла в зону биопластики с целью разработки биоразлагаемых биологических смесей для различных видов переработки пластмасс. Основной бизнес в настоящее время посвящен деятельности в области исследований и разработок с возможностью запуска коммерческого производства многокомпонентных 100% биобазовых и биоразлагаемых смесей на основе возобновляемых источников и его коммерциализации. Новый разработанный материал зарегистрирован под торговой маркой «NONOILEN».


  Krškanská 21
  949 05 Nitra
  Slovenská republika
  Ján Jenča
  Colosseo EAS
  Konateľ/CEO
  cestuje individuálne do Astany


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru

  Technologické riešenia pre štadióny, bezpečnostné systémy, ozvučenie, osvetlenie, identifikačné systémy.

  Technological solutions for stadiums, security systems, sound systems, lighting, identification systems

  Stationlar, təhlükəsizlik sistemləri, səs sistemləri, işıqlandırma, eyniləşdirmə sistemləri üçün texnoloji həllər

  стадиондар үшін қорғаныс, дыбыс, жарық пен идентификация жүйелерінің технологиялық шешімдер.

  технологические решения для стадионов, систем безопасности, звуковых систем, освещения, систем идентификации.


  Einsteinova 11
  851 01 Bratislava
  Slovenská republika
  Ján Mohyla
  AS Trade Krupina
  Konateľ/CEO
  wood industry


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru

  Spracovanie dubovej guľatiny, výroba sudárskych prírezov na barikové sudy

  Processing of oak logs, production of barrels

  Palıd kötüklərinin emalı, çəllək istehsalı

  емен бөренесін өңдеу, бөшке шығару

  обработка дубовых бревен, производство бочек


  Báčovce 34
  962 68 Hontianske Tesáre
  Slovenská republika
  Matej Michalko
  DECENT Group, a.s.
  Konateľ/CEO
  IT


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru

  Poskytovateľ platformy na distribúciu digitálneho obsahu založenej na ich vlastnej adaptácii technológie blockchain

  DECENT is a Decentralized Blockchain Content Distribution Platform that is Open-Source and utilises Blockchain to ensure trust and security. Our intention is to revolutionise data distribution on the Internet.

  DECENT Açıq Mənbə olan Yerli BlokZənciri Tərkib Paylayıcı Platformadır və etibar və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün Blok zəncirindən istifadə edir. Bizim niyyətimiz internetdə məlumatların paylanmasını təşviq etməkdir.

  DECENT - сенім және қорғаныспен қамтамасыз ету үшін Blockchain қолданылатын Open-Source, контент бұғаттау үшін жекелей дистрибутива пластформасы. Біздің ниетіміз - Интернет желіде жеке ақпараттың таратылуын болдырмау.

  DECENT - это платформа децентрализованного дистрибутива контента для блокировки, которая является Open-Source и использует Blockchain для обеспечения доверия и безопасности. Наше намерение - революционизировать распространение данных в Интернете.


  Rajská 2341/15
  811 08 Bratislava
  Slovenská republika
  Olga Sevastyanova
  NAFTAMATIKA
  Generálna riaditeľka/General director


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru

  NAFTAMATIKA ponúka moderné, efektívne, osvedčené riešenia na výrobu ropných vrtov. Spoločnosť vyvinula a vyrába unikátne automatizačné zariadenia na výrobu ropy.

  NAFTAMATIKA offers modern, efficient, proven solutions for producing oil wells. Company developed and is producing the unique automation equipment for oil production.

  NAFTAMATİKA neft quyularının istehsalı üçün müasir, səmərəli, sübut olunmuş həllər təklif edir. Şirkət neft istehsalı üçün unikal avtomatlaşdırma qurğularını hazırlamış və istehsal etməkdədir.

  NAFTAMATIKA мұнай ұңғымасын табу үшін заманауи, эффективті, тексерілген шешімдерді ұсынады. Компания мұңай өңдеу үшін ерекше автоматты жабдықтарды өңдеп шығарды.

  NAFTAMATIKA предлагает современные, эффективные, проверенные решения для добычи нефтяных скважин. Компания разработала и производит уникальное автоматизированное оборудование для добычи нефти.


  Jánošíkova 1301/24
  972 01 Bojnice
  Slovenská republika
  Ján Brkal
  Chirana, a. s. Stará Turá
  Generálny riaditeľ / General director


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru

  Výroba zdravotníckej techniky - stomatológia, anestetická a dýchacia technika.

  Production of medical equipment - dentistry, anesthetic and respiratory technology.

  Tibbi qurğular, stomatologiya qurğuları, anestetik və respirator texnologiyanın istehsalı.

  медициналық жабдықтарды өңдіру - стоматология, анестезия, дем алу техникасы

  производство медицинского оборудования - стоматология, анестезия и дыхательная техника


  Námestie Dr. Alberta Schweitzera 194
  916 01 Stará Turá
  Slovenská republika
  Pavol Farský
  Púchovský mäsový priemysel, a.s. (BARON)
  Konateľ/CEO


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru

  Spoločnosť sa zameriava najmä na výrobu a export špeciálnych potravinárskych - mäsových výrobkov.

  The company´s main focus of activities is production and export of exclusive meat products.

  Şirkətin fəaliyyətinin əsas məqsədi müstəsna ət məhsullarının istehsalı və ixracıdır.

  компанияның негізгі бағыты эксклюзивті ет тағамдарын өңдіру мен экспорттау.

  основным направлением деятельности компании является производство и экспорт эксклюзивных мясных продуктов.


  Vsetínska cesta 1354/15
  020 39 Púchov
  Slovenská republika
  Tibor Straka
  MSM GROUP s.r.o.
  Director


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru

  MSM GROUP je spoločnosť zastrešujúca dcérske spoločnosti s portfóliom v segmente obranného a civilného strojárskeho priemyslu.Cieľom skupiny je strategické vedenie dcérskych spoločností k efektívnemu získavaniu a manažovaniu zákaziek v rámci svojej ponuky. Spoločnosti v skupine svojim portfóliom pokrývajú kompletný životný cyklus munície, vojenskej kolesovej a pásovej techniky a rádio-navigačnej elektrotechniky. Činnosti zahŕňajú vývoj, konštrukciu, výrobu, ale aj následný servis, opravy, revízie či modernizáciu, vrátane ponuky transferu príslušných technológií. V portfóliu našich služieb nájdete aj ďalšie aktivity ako predaj a autorizovaný servis nákladných automobilov TATRA, výrobu transformátorov a mernej čerpacej techniky, výrobu kontajnerov. MSM GROUP zastrešuje aktivity celej skupiny s dôrazom na zvyšovanie efektivity a expanziu historicky dokázaného dobrého mena zastrešených značiek na čo najširšie trhy

  MSM GROUP is a company covering its subsidiaries with a portfolio in the field of defence and civil engineering industries.The Group’s goal is to strategically guide the subsidiaries to acquire and manage orders within its offer efficiently. The portfolio of the companies belonging to the Group covers the entire life cycle of ammunition and wheeled and tracked military vehicles, radio navigation devices for airports, helicopter pilot training, special containers, and information technologies.

  MSM GROUP öz törəmə şirkətlərini müdafiə və mülki mühəndislik sənayesi sahəsində portfellə əhatə edən bir şirkətdir. Qrupun məqsədi, təklifləri daxilində sifarişləri səmərəli şəkildə əldə etmək və idarə etmək üçün törəmə şirkətləri strateji istiqamətləndirməkdir. Qrupa aid şirkətlərin portfeli bütün müharibə dövrü, təkərli və izlənilmiş hərbi texnika, hava limanları üçün radio naviqasiya cihazları, vertolyot pilot təlimləri, xüsusi konteynerlər və informasiya texnologiyalarını əhatə edir.

  MSM GROUP - қорғаныс саласын және азаматтық құрылыс кіші компанияларын қамтитын компания. Топ мақсаты ол кіші компаниялардың стратегия бойынша жетектеу және тапсырыс басқару. Компания портолиосы юарлық өмір циклін қамтиды: әскери машиналар, аэропорттар үшін арналған радионавигациялақ жабдықтар, вертолет ұшқыштарын дайындау, арнайы контйнерлер мен ақпараттық технологиялар.

  MSM GROUP - это компания, охватывающая дочерние компании портфелем в сфере обороны и гражданского строительства. Целью Группы является стратегическое руководство дочерними компаниями по эффективному приобретению и управлению заказами в рамках своего предложения. Портфель компаний, входящих в Группу, охватывает весь жизненный цикл боеприпасов и колесных и гусеничных военных автомобилей, радионавигационных устройств для аэропортов, подготовку пилотов вертолетов, специальные контейнеры и информационные технологии.


  Sturova 925/27
  018 41 Dubnica nad Vahom
  Slovakia
  Ivan Samuhel
  AudioPressBox, spol s.r.o.
  Director of international sales


  • sk
  • en

  AudioPressBox je slovenský výrobca profesionálnych distribučných zosilňovačov pre tlačové konferencie.

  AudioPressBox je divíziou spoločnosti MediaTech Central Europe, ktorá je distribútorom a systémovým integrátorom profesionálnych audiovizuálnych technológii.

  AudioPressBox má medzinárodnú sieť partnerov a distribútorov, ktorí naše zariadenia predávajú na svojom trhu. Túto sieť neustále rozširujeme o nových partnerov a trhy.

  AudioPressBox is a Slovak manufacturer of professional press conference audio distribution amplifiers also known as press box or mult box.

  AudioPressBox is a division of MediaTech Central europe who is a leading Slovak distributor and system integrator of AV technologies.

  AudioPressBox has a network of partners and distributors worldwide which we are always trying to expand in order to be present on more markets.


  Drieňová 34
  821 02 Bratislava
  Slovenská republika
  Juraj Lechvár
  Salome Special Operations, s.r.o.
  Obchodník/Salesman


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru

  MSM GROUP je spoločnosť zastrešujúca dcérske spoločnosti s portfóliom v segmente obranného a civilného strojárskeho priemyslu.Cieľom skupiny je strategické vedenie dcérskych spoločností k efektívnemu získavaniu a manažovaniu zákaziek v rámci svojej ponuky. Spoločnosti v skupine svojim portfóliom pokrývajú kompletný životný cyklus munície, vojenskej kolesovej a pásovej techniky a rádio-navigačnej elektrotechniky. Činnosti zahŕňajú vývoj, konštrukciu, výrobu, ale aj následný servis, opravy, revízie či modernizáciu, vrátane ponuky transferu príslušných technológií. V portfóliu našich služieb nájdete aj ďalšie aktivity ako predaj a autorizovaný servis nákladných automobilov TATRA, výrobu transformátorov a mernej čerpacej techniky, výrobu kontajnerov. MSM GROUP zastrešuje aktivity celej skupiny s dôrazom na zvyšovanie efektivity a expanziu historicky dokázaného dobrého mena zastrešených značiek na čo najširšie trhy.

  MSM GROUP is a company covering its subsidiaries with a portfolio in the field of defence and civil engineering industries.The Group’s goal is to strategically guide the subsidiaries to acquire and manage orders within its offer efficiently. The portfolio of the companies belonging to the Group covers the entire life cycle of ammunition and wheeled and tracked military vehicles, radio navigation devices for airports, helicopter pilot training, special containers, and information technologies.

  MSM GROUP öz törəmə şirkətlərini müdafiə və mülki mühəndislik sənayesi sahəsində portfellə əhatə edən bir şirkətdir. Qrupun məqsədi, təklifləri daxilində sifarişləri səmərəli şəkildə əldə etmək və idarə etmək üçün törəmə şirkətləri strateji istiqamətləndirməkdir. Qrupa aid şirkətlərin portfeli bütün müharibə dövrü, təkərli və izlənilmiş hərbi texnika, hava limanları üçün radio naviqasiya cihazları, vertolyot pilot təlimləri, xüsusi konteynerlər və informasiya texnologiyalarını əhatə edir.

  MSM GROUP - қорғаныс саласын және азаматтық құрылыс кіші компанияларын қамтитын компания. Топ мақсаты ол кіші компаниялардың стратегия бойынша жетектеу және тапсырыс басқару. Компания портолиосы юарлық өмір циклін қамтиды: әскери машиналар, аэропорттар үшін арналған радионавигациялақ жабдықтар, вертолет ұшқыштарын дайындау, арнайы контйнерлер мен ақпараттық технологиялар.

  MSM GROUP - это компания, охватывающая дочерние компании портфелем в сфере обороны и гражданского строительства. Целью Группы является стратегическое руководство дочерними компаниями по эффективному приобретению и управлению заказами в рамках своего предложения. Портфель компаний, входящих в Группу, охватывает весь жизненный цикл боеприпасов и колесных и гусеничных военных автомобилей, радионавигационных устройств для аэропортов, подготовку пилотов вертолетов, специальные контейнеры и информационные технологии.


  Škovránčia 2956/1
  811 06 Bratislava
  Slovenská republika
  H.E. RNDr. Dušan Podhorský DrSc.
  Ústav vied o Zemi SAV Bratislava, Oddelenie fyziky atmosféry
  Emeritný vedec / Emeritus scientist


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru
  • Fyzikálne procesy v atmosfére sú súčasťou klimatického systému. Tento sa neustále mení a toto má svoje prejavy na globálnej, regionálnej aj lokálnej úrovni. Zemská atmosféra, ktorá je zmesou plynov siaha od povrchu zeme do výšky niekoľko sto kilometrov, avšak základné prejavy počasia sa dejú v jej najnižšej vrstve - v troposfére. Táto je prepojená s ďalšími zložkami klimatického systému, čo vytvára komplexný systém vzájomne sa ovplyvňujúcich väzieb. Zmeny v atmosférických procesoch mnohokrát vedú ku globálnym zmenám celého klimatického systému, čo následne ovplyvňuje v mnohých aspektoch ľudské aktivity.
  • Fyzikálne procesy v atmosfére sú súčasťou klimatického systému. Tento sa neustále mení a toto má svoje prejavy na globálnej, regionálnej aj lokálnej úrovni. Zemská atmosféra, ktorá je zmesou plynov siaha od povrchu zeme do výšky niekoľko sto kilometrov, avšak základné prejavy počasia sa dejú v jej najnižšej vrstve - v troposfére. Táto je prepojená s ďalšími zložkami klimatického systému, čo vytvára komplexný systém vzájomne sa ovplyvňujúcich väzieb. Zmeny v atmosférických procesoch mnohokrát vedú ku globálnym zmenám celého klimatického systému, čo následne ovplyvňuje v mnohých aspektoch ľudské aktivity.
  • Oddelenie fyziky atmosféry prevádzkuje v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom dve klimatické observatóriá v horskej oblasti Vysokých Tatier, v Starej Lesnej a na Skalnatom Plese. Kontinuálne automatické záznamy o stave počasia a znečistení atmosféry sú čiastočne doplnené manuálnymi meraniami, sú začlenené do klimatickej siete na Slovensku a tak prispievajú k monitoringu klímy Slovenska v horských oblastiach. Viac ako 70 ročný rad údajov dokumentuje vývoj klímy v tejto oblasti. V Starej Lesnej sa nachádza pozaďová monitorovacia stanica pre kontrolu kvality ovzdušia. Táto stanica je súčasťou siete EMEP, vytvorenej na základe Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.
  • Výskum oddelenia je sústredený na harmonizáciu pozorovacích metód v monitoringu kryosféry, dopady klimatických zmien na biosféru a hydrosféru a následný monitoring niektorých týchto dopadov.
  • Physical processes in atmosphere form the part of climate system. It is under a permanent change and this is recognizable at global, regional and local levels. The atmosphere which consists of a mixture of ideal gases reaches the height of a few hundreds of kilometers above the ground. Nevertheless, the basic weather phenomenon are going on in the lowest layer - troposphere. This is connected with other parts of climate system what creates a complex system of mutual binds and relations. Changes in atmospheric processes many times lead to the global changes in climatic system what consequently influences the human activities in many aspects.
  • The mission of the Department of Atmospheric Physics is in contributing to understand some of these processes and to give the answer on their mechanism, their forming and to changes which lead to the changes in our environment.
  • Department of Atmospheric Physics runs in cooperation with Slovak Hydrometeorological Institute two climatological observatories in mountain areas of High Tatras in Stará Lesná and Skalnaté pleso. Continual records of the weather and air pollution are supplemented by partial manual observations. They form a part of climatic network in Slovakia and they contribute to the monitoring of climate in mountain regions. More than 70 years time series document the development of the climate in these areas. A background station for air pollution control is located in Stará Lesná. This station is a part of the EMEP network created according to the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution.
  • The research concentrates on the harmonization of monitoring methods in cryosphere monitoring, the impacts of the climate change on biosphere and hydrosphere and monitoring of some of these impacts.
  • Atmosfer fizikası şöbəsinin missiyası bu proseslərin bir hissəsini anlamaq və onların mexanizminə, onların formalaşmasına və ətraf mühitin dəyişməsinə gətirib çıxaran dəyişikliklərə cavab verməyə kömək edir.
  • Atmosfer fizikası şöbəsi Slovakiya Hidrometeorologiya İnstitutu ilə birlikdə Stará Lesná və Skalnaté pleso-dakı High Tatras dağlıq ərazilərində iki iqlimatoloji rəsədxanası ilə əməkdaşlıq edir. Hava və hava çirkliliyinin davamlı qeydləri qismən əl ilə müşahidələrlə tamamlanır. Slovakiyada iqlim şəbəkəsinin bir hissəsini təşkil edir və dağlıq bölgələrdə iqlimin monitorinqinə kömək edirlər. 70 ildən artıq vaxt seriyası bu sahələrdə iqlimin inkişafını təsdiqləyir. Hava çirkliliyinə nəzarət üçün fon stansiyası Stará Lesnada yerləşir. Bu stansiya uzun məsafəli transsərhəd hava kirliliği haqqında Konvensiya əsasında yaradılmış EMEP şəbəkəsinin bir hissəsidir.
  • Tədqiqat kriosferin monitorinqində monitorinq metodlarının uyğunlaşdırılmasına, iqlim dəyişikliyinin biosfer və hidrosferə təsirlərinə və bəzi təsirlərin monitorinqinə yönəldilmişdir.

  Атмосфера физика Бөлімінің Миссиясы біздің ортамызда болып жатқан өзгерістерге әкелетін механизмдардың процесстерін мен олардың қалыпасыун түсунуге көмектеседі. Физика бөлімі Жоғары Татр мен Скалнате Плесно аймақтарындағы орналасқан екі климаттық обсерватория мен Словак гидрометеорология институтімен серіктесіп жұмыс істейді. Ауа райы мен ауа ластану жазулары қолдан жазылады. Олар Словакияның климаттық желісін құрайды, және де таулы аймақтарды климатты бақылайды. 70-тен астам уақытша қатарлар осы аймақтарда климаттың өзгеруін деректейді.

  • Миссия Отдела физики атмосферы помогает понять некоторые из этих процессов и дать ответ на их механизм, их формирование и изменения, которые приводят к изменениям в нашей среде.
  • Отдел физики атмосферы работает в сотрудничестве с Словацким гидрометеорологическим институтом двух климатологических обсерваторий в горных районах Высоких Татр в Старой Лесне и Скалнате Плесо. Непосредственные записи о погоде и загрязнении воздуха дополняются частичными ручными наблюдениями. Они составляют часть климатической сети в Словакии, и они способствуют мониторингу климата в горных регионах. Более 70 лет временных рядов документируют развитие климата в этих районах. В Старой Лесне расположена справочная станция для борьбы с загрязнением воздуха. Эта станция является частью сети ЕМЕП, созданной в соответствии с Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния.
  • Исследование концентрируется на гармонизации методов мониторинга в мониторинге криосферы, воздействии изменения климата на биосферу и гидросферу и мониторинге некоторых из этих воздействий.

  Dúbravská cesta 9,
  840 05 Bratislava
  Slovenská republika
  Andrej Trčan
  SONNE CHRYSTAL
  Majiteľ/owner


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru

  SONNE CHRYSTAL je najväčším výrobcom a dodávateľom výrobkov z kryštálového skla na Slovensku. Naše výrobky sú zušľachťované ručným brúsením diamantovými kotúčmi, zdobené vysokým smaltom a 24 karátovým zlatom a inými drahými kovmi. V našej ponuke nájdete úžitkové sklo a taktiež luxusné úžitkové sklo, vyrobené v prvotriednej kvalite. Každý Náš výrobok je unikátom, pretože je vyrobený len ručne. Našimi odberateľmi sú krajiny ako: RUSKO, AMERIKA, EURÓPA a krajiny tretieho sveta.

  SONNE CHRYSTAL is the largest producer and supplier of crystal glass products in Slovakia. Our products are refined by hand grinding with a diamonds, decorated with high quality enamel and 24 caret gold and other precious metals. In our offering, you can find useful glass as well as luxury glass, produced in first-class quality. Each of our products is unique, because all of our products are crafted only by hand. We export to regions such as: Russia, the Americas, Europe and developing countries.

  SONNE CHRYSTAL, Slovakiyada kristal şüşə məhsullarının ən böyük istehsalçısı və təchizatçısıdır. Məhsullarımız yüksək keyfiyyətli mina və 24 ədəd qızıl və digər qiymətli metallarla bəzədilmiş bir brilyant ilə əl ilə zərifləşir. Təklifimizdə birinci dərəcəli keyfiyyətdə istehsal olunan faydalı şüşə və lüks şüşə tapa bilərsiniz. Məhsullarımızın hər biri unikaldır, çünki bütün məhsullar yalnız əllə hazırlanmışdır. Biz Rusiyaya, Amerikaya, Avropaya və inkişaf etməkdə olan ölkələrə ixrac edirik.

  SONNE CRYSTAL Словакиядыға хрустальдан жасалған бұйымдарды өңдіретін және жеткізетін ең ірі компания. Біздің бұйымдардың гауһар тастары қолмен тегістеліп, жоғары сапалы эмалб мен 24 алтын жіне басқа да қымбатты металлдармен әшекейленеді. Біздің бұйымдардың әр қайсысы ерекше, өйткені олар тек қана қолдан жасалады. Біз бұйымдарымызды Ресей, Америкағ Еуропа және басқа да дамытып жатқан елдерге экспорттаймыз.

  SONNE CHRYSTAL является крупнейшим производителем и поставщиком изделий из хрусталя в Словакии. Наши изделия очищаются вручную шлифованием бриллиантами, украшенными высококачественной эмалью и 24-мя золотом и другими драгоценными металлами. В нашем предложении вы можете найти полезное стекло, а также роскошное стекло, выполненное в первоклассном качестве. Каждый из наших продуктов уникален, потому что все наши продукты создаются только вручную. Мы экспортируем в такие регионы, как Россия, Америка, Европа и развивающиеся страны.


  Kvetná 669/9
  987 01 Poltár
  Slovenská republika
  Peter Miškovič
  Disig, a.s.
  Manažér certifikačnej autority/Certification authority manager


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru

  Prevádzkovateľ najväčšej slovenskej certifikačnej autority poskytujúcej dôveryhodné kvalifikačné služby, certifikačnej autority pre potreby vydávania certifikátov a kvalifikovaných certifikátov pre národné eID karty, certifikačných autorít, ktoré sú súčasťou certifikačných autorít Microsoft, Mozilla, Google, Apple a spoločnosť je členom CA Browser Forum pre štandardizáciu požiadaviek pre TLS/SSL certifikáty. Spoločnosť má k dispozícii vlastné portfólio SW produktov pre elektronický podpis/pečať. Softvér spoločnosť má najvyššiu možnú bezpečnostnú previerku o ochrane utajovaných skutočností na stupňoch TAJNÝ, NATO SECRET, EÚ SECRET, a má komplexné pokrytie bezpečnostnej previerky zamestnancov spoločnosti na zmienených úrovniach. • Výskum oddelenia je sústredený na harmonizáciu pozorovacích metód v monitoringu kryosféry, dopady klimatických zmien na biosféru a hydrosféru a následný monitoring niektorých týchto dopadov. Spoločnosť má vyše 60 zamestnancov a ročný obrat prevyšuje 11 miliónov eur.

  The company operates the biggest Slovak NSA accredited certification authority. Disig operates Certification authority for Slovak national electric ID Cards. Disig operates certification authority that is trusted by Microsoft, Mozilla, Google, Apple and is a member of CA Browser Forum for standardization of SSL certificates. It own coplete portfolio of SW products for electronic signature. The company reached the highest possible security clearance according to the Act no. 215/2004 Coll. on the protection of classified information on SECRECY LEVELS, NATO SECRET and U SECRET, and has a comprehensive coverage of security clearance of emplyees of the company on secrecy classification "SECRET", "SECRET NATO", and "EU SECRETL". The company employes over 60 persons and its annual turnover is higher than 11 million eur.

  Şirkət ən böyük Slovakiyanın ən böyük NSA tərəfindən akkreditə edilmiş sertifikatlaşdırma orqanını işlədir. DİSİG Slovakiyanın milli elektron Şəxsiyyət Vəsiqəsi kartları üçün Sertifikatlaşdırma orqanını işlədir. Disig Microsoft, Mozilla, Google, Apple tərəfindən etibar edilmiş sertifikatlaşdırma orqanını işlədir və və SSL sertifikatlarının standartlaşdırılmasına dair CA Browser Forumunun üzvüdür. Elektron imza üçün SW məhsullarının məhsuldar portfelinə malikdir. Şirkət SECRECY LEVELS, NATO SECRET və U SECRET üzrə məxfi məlumatların qorunması haqqında 215/2004 Coll. saylı Akta uyğun olaraq mümkün olan ən yüksək təhlükəsizlik səviyyəsinə nail olub və "SECRET", "SECRET NATO" və "EU SECRETL" məxfilik təsnifatı üzrə şirkətin təhlükəsizlik işçilərinin tam əhatə dairəsinə malikdir. Şirkətdə 60-dan çox insan çalışır və və illik dövriyyəsi 11 milyon avrodan çoxdur.

  Компания ең үлкен тіркелген сертфикаталған Словак Ұлттық Қорғаныс Агенттік органдарын. Disig Словакияның ұлттық цифрлі идентификация картоларының сертификатты органдарын басқарады. Disig Microsoft, Mozilla, Google, Apple сенім артатын сертификациялау орталығын басқарады. Компания SECRECY LEVELS, SECRET және U SECRET, оған қоса «SECRET», «SECRET NATO» и «EU SECRETL» жасырын классификацияларға сай, жасырын ақпарат туралы №. 215/2004 Заңға сай қорғаныстығ ең жоғарғы деңгейіне жетті. Компанияда 60-тан астам адам қызмет атқарады, оның жылдық айналымы 11 миллион евродан асады.

  Компания управляет крупнейшим аккредитованным сертификационным органом Словацкой АНБ. Disig управляет сертификационным органом для национальных цифровых идентификационных карточек Словакии. Disig управляет центром сертификации, которому доверяют Microsoft, Mozilla, Google, Apple, и является членом Форума браузеров CA для стандартизации сертификатов SSL. Он владеет портфолио продуктов SW для электронной подписи. Компания достигла максимально возможного уровня безопасности в соответствии с Законом №. 215/2004 Coll. о защите секретной информации о SECRECY LEVELS, SECRET и U SECRET, а также имеет всесторонний охват вопросов безопасности сотрудников компании по секретной классификации «SECRET», «SECRET NATO» и «EU SECRETL». В компании работает более 60 человек, ее годовой оборот превышает 11 миллионов евро.


  Záhradnícka 4871/151
  821 08 Bratislava
  Slovenská republika
  Roman Palaj
  ŽOS ZVOLEN, a.s.
  Člen predstavenstva a generálny riaditeľ / member of the board and general director


  • sk
  • en
  • kz
  • ru

  Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. sú významná slovenská spoločnosť, ktorá sa zameriava na výrobu, modernizácie a opravy lokomotív a motorových jednotiek. Spoločnosť vyrába, modernizuje a opravuje železničné koľajové vozidlá a ich časti a vykonáva revízie a údržbu železničných koľajových vozidiel. Spoločnosť patrí do skupiny ŽOS Trnava, a.s.

  Železničné opravovne a strojárne Zvolen a.s. is one the biggest and most significant company focusing on reparation and modernization of motor locomotives and motor railcars in Slovakia. The main commercial activities of both divisions (LOKO - locomotive and machine production) are modernizations and replace of engines of railway vehicles, repairs of railway vehicles and its agregates, regular examinations, repairs of electric locomotives, regular technical examinations, regular electrical revisions, welded structures for railway and road vehicles, repairs of components of railway vehicles.

  Železničné opravovne a strojárne Zvolen a.s. Словакиядағы мотор вагондары мен локомотивтерінің модернизацяисын жасайтын ең ірі компаниялардың бірі. Екі бөлімшенің негізгі коммерциялық шұғылысы (ЛОКО - локомотив және и машина өңдеу) - ол теміржол транспорттық қозғалтқыштарын модернизациялау және ауыстыру, теміржол транспорттық құралдырдың жөңдеу жұмыстарын, тұрақты байқау, тұрақты техникалық бақылау жүргізеді.

  Železničné opravovne a strojárne Zvolen a.s. является одной из крупнейших и наиболее значимых компаний, специализирующихся на репарации и модернизации локомотивов и моторных вагонов в Словакии. Основная коммерческая деятельность обоих подразделений (ЛОКО - локомотивное и машинное производство) - это модернизация и замена двигателей железнодорожных транспортных средств, ремонт железнодорожных транспортных средств и их агрегиров, регулярные осмотры, ремонт электровозов, регулярные технические осмотры, регулярные электрические ревизии, сварные конструкции для железнодорожного и дорожного транспорта, ремонт компонентов железнодорожных транспортных средств.


  Môťovská 259/11
  960 01 Zvolen
  Slovenská republika
  Martin Valanec
  ŽOS TRNAVA, a.s.
  Riaditeľ nákupu a logistiky / Director of Purchasing and Logistics Department


  • sk
  • en
  • kz
  • ru

  ŽOS Trnava, a.s. je najväčšou dielňou na opravy železničných vozňov v strednej Európe. Spoločnosť vyrába nové nákladné železničné vozne, vykonáva revízie nákladných a osobných železničných vozňov, ich prestavby a modernizácie, opravy podvozkov, brzdových komponentov, ťahadlového a narážacieho ústrojenstva, výrobu a opravy dvojkolesí. Strojárska výroba má moderné kapacity na výrobu komponentov a zvarencov pre rôzne odvetvia priemyslu a ich opracovanie na CNC riadených strojoch.

  ŽOS Trnava, a.s. is the largest railway cars repair workshop in Central Europe. Company manufactures new freight railway cars, carries out revision repairs on freight cars and passenger coaches, their upgrades, modifications, refurbishment of bogies, brake components, pulling and buffing gear, manufactures new and make refurbishment of wheel-sets. Engineering parts production has modern capacities for manufacturing of engineering and welded components and their machining on computer controlled (CNC) machines.

  ŽOS Trnava, a.s. Орталық Еуропадағы вагондарды жөңдеудің ең ірі шеберханасы. Компания жаңа жүк вагондарын шығарады, жолаушылар мен жүк вагондарының жөңдеулерін, модернизациялауын, модификациялауын,механизмдерін, жаңа дөңгелек шығаруын жүргізеді. Техникалық ұсақтарды шығарады.

  ŽOS Trnava, a.s. является крупнейшей мастерской по ремонту вагонов в Центральной Европе. Компания производит новые грузовые вагоны, осуществляет ревизионный ремонт грузовых вагонов и пассажирских вагонов, их модернизацию, модификации, ремонт тележек, компонентов тормозов, тянущих и полирующих механизмов, производит новые и производит ремонт колесных пар. Производство технических деталей имеет современные возможности для изготовления инженерных и сварных деталей и их механической обработки на машинах с компьютерным управлением (ЧПУ).


  Koniarekova 19
  917 01 Trnava
  Slovenská republika
  Radovan Hudák
  Slovak Aviation Factory
  Obchodno-projektový manažér/Busines-Project Manager


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru

  Slovak Aviation Factory sa zameriava na letectvo, letecké technológie a služby. Spoločnosť úzko spolupracuje v významnými firmami v oblasti letectva. Slovak Aviation Factory sa špecializuje na školenie pilotov - dôstojníkov lietajúcich na helikopterách a lietadlách, a taktiež sa zaoberá aj zariadeniami na riadenie letovej prevádzky a leteckými simulátormi.

  Slovak Aviation Factory is focused on aviation and aerospace technologies and services. Slovak Aviation Factory closely cooperates with many important contractors in aviation. It specializes on both helicopter and fixed wings aircrafts pilot officer training, air traffic control equipment and flight simulators.

  Slovakiya Aviasiya Zavodu aviasiya və aerokosmos texnologiyaları və xidmətlərində ixtisaslaşır. Slovakiya Aviasiya Zavodu aviasiya sahəsində bir çox vacib podratçılar ilə yaxından əməkdaşlıq edir. O, həm vertolyot və həm də sabit qanadlı təyyarə pilotu təlimi, hava nəqliyyatına nəzarət qurğuları və uçuş simulyatorları üzrə ixtisaslaşır.

  Авиациялақ және аэроғарышұтық технологиялар ен қызметтерге бағытталғын Словак авиациялық зауыты. Словак авиациялық зауыты авиациядағы көптеген маңызды мердігерлермен қызметтеседі. Ол вертолет пен бекітілген қанаттар самолеттарының офицер-ұшқыштарын, әуе қозғалыс жетектейтін және ұшұ електегіш жабдықтарды дайындауға маманданған.

  Словацкий авиационный завод ориентирован на авиационные и аэрокосмические технологии и услуги. Словацкий авиационный завод тесно сотрудничает со многими важными подрядчиками в авиации. Он специализируется на подготовке пилотов-офицеров вертолетов и самолетов с фиксированными крыльями, оборудования для управления воздушным движением и имитаторов полета.


  Štúrova 925/27
  018 41 Dubnica nad Váhom
  Slovenská republika
  Vladimír Císar
  GlobalTel, a.s.
  Konzultant/Consultant


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru

  Spoločnosť disponuje bohatými skúsenosťami vo sfére informačných a komunikačných technológií. GlobalTel, a.s. je významným partnerom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, v rámci projektu ktorej vytvorila elektornický systém evidencie poplatkov - tzv. "eKolok" a takisto systémy pre otvorenú komunikáciu s verejnosťou.

  The company disposes of notable experience in the field of information and communication technologies. GlobalTel, a.s. has made its mark by acquiring the position of the key partner of the Slovak National Agency for Network and Electronic Services since it developed the electronic system of the fees registration known as "eKolok", as well as systems used for communication with public.

  Şirkət informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində mükəmməl təcrübəyə malikdir. GlobalTel. A.s "eKolok" kimi tanınan elektron ödəniş qeydiyyat sistemi, o cümlədən ictimaiyyətlə əlaqələr üçün istifadə olunan sisteməri hazırlayandan bəri Slovakiya Şəbəkə və Elektron Xidmətlər Milli Agentliyinin əsas tərəfdaşı mövqeyini əldə edərək öz brendini yaratmışdır.

  Компания ақпараттық-коммуникациялық технология саласында бірқатар тәжірбесі бар. GlobalTel, a.s. Словак электрондық қызмет пен желі ұлттық аггентігінің кілт қызметін алып, өз ерекше қадамын жасады.

  Компания располагает значительным опытом в области информационно-коммуникационных технологий. GlobalTel, a.s. сделала свой шаг, приобретя должность ключевого партнера Словацкого национального агентства сетевых и электронных услуг, так как она разработала электронную систему регистрации сборов, известную как «eKolok», а также системы, используемые для связи с общественностью.


  Borská 6
  841 04 Bratislava
  Slovenská republika
  Marek Darmo
  PSG plus, s.r.o.


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru

  Spoločnosť sa zaoberá výrobou a projektovaním techniky na spracovanie potravinárskych produktov, a taktiež ponúka aj servisné a konzultačné služby v tejto oblasti. Dôraz sa kladie na výrobu udiarní a strojov na spracovanie mäsa. Zamestnanci spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti zo svojich predchádzajúcich spoločností v oblasti výroby údených mäsových produktov.

  Company is active in construction, design, manufacturing, counselling and servicing of food producing machines. The main program of the company is a production of smokehouses, and meat processing devices. The workers of the company have long-lasting experience in previous occupation at the company producing smokehouse products.

  Şirkət ərzaq hazırlayan maşınların inşası, dizaynı, istehsalı, və bu sahədə məsləhət və xidmət təmin edilməsi sahəsində fəaliyyət göstərir. Şirkətin əsas proqramı hisxanalar və ət emalı qurğularının istehsalıdır. Şirkətin işçiləri şirkətin hisxana məhsulları istehsal edən əvvəlki məşğuliyyətində uzun müddətli təcrübəyə malikdir.

  Компания белсенді түрде құрылыс, жобалау, өңдіріс, консультациялау, және де азық-түлік шығаратын машиналарға қызмет көрсету салаларында жұмыс істейді. Компанияның негізгі жобасы - коксты және ет өңдеуші жабдықтарды шығару. Компания жұмысшыларының үлкен тәжірбесі бар.

  Компания активно занимается строительством, проектированием, производством, консультированием и обслуживанием машин для производства продуктов питания. Основной программой компании является производство коксовых и мясоперерабатывающих устройств. Работники компании имеют многолетний опыт работы в предыдущей профессии в компании, производящей коптильные изделия.


  Tepličky
  960 01 Zvolen-Tepličky
  Slovenská republika
  Ivan Pavlik
  Shoozers


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru

  Shoozers CUSTOMuje unikátnych značkových tenisiek ručne zdobenými kamienkami (štrasové ozdobné) a taktiež 100% autentickými Swarovskimi kamienkami. Každý výrobok je ručne zdobený iba za použitia špeciálnou metódou lepenia a individuálnym prístupom. Špecializujeme sa na tvorbu aj na zákazku. Do nasho portfolia produktov patria tenisky znaciek Nike, Adidas, Converse a ine, ktore su nasledne rucne ozdobene krystalmi Swarovski.

  Shoozers customizes unique brand-sneakers with hand-decorated stones (Strass Decorative) as well as 100% authentic Swarovski stones. Every product is hand-decorated only by using a special gluing method and individual approach. We specialize also in the taylor-made products. Our product portfolio includes Nike, Adidas, Converse and other sneakers, which are then hand-decorated with Swarovski crystals.

  Shoozers əl ilə dekorasiya olunmuş daşlar (Strass Dekorativ) o cümlədən 100 % həqiqi Svorovski daşları ilə unikal brend idman ayaqqabıları sifarişçilərin tələbi əsasında hazırlayır. Hər bir məhsul xüsusi yapışqan metodu və fərdi yanaşmadan istifadə olunmaqla əl ilə dekorasiya olunur. Biz həmçinin hazır məhsullar üzrə ixtisaslaşırıq. Bizim məhsul portfelimizə Nike, Adidas, Converse və Svorovski kristalları ilə əllə dekorasiya olunan digər idman ayaqqabıları daxildir.

  Shoozers ерекше тұмарлары бар қолдан жасалған әшекейлерді істейтін (Strass Decorative), және де 100% тұпнұсқалық Swarovski тастарын қолданады. Әрбір өнім қолмен істелінетін ерекше кілемдеу әдісімен безендіріледі. Соған қоса біз taylor-made өнімдерінде де маанданамыз. Біздің өнім портфолиосында Nike, Adidas, Converse, және басқа да Swarovski тастары бар әшекейленген кроссовки бар.

  Каждый продукт оформлен вручную только с использованием специального метода склеивания и индивидуального подхода. Мы специализируемся также на производстве тэйлора. Наш портфель продуктов включает в себя Nike, Adidas, Converse и другие кроссовки, которые затем украшены вручную кристаллами Сваровски.


  Štvrť SNP 123
  914 51 Trenčianske Teplice
  Slovenská republika
  Mariana Dachová
  CSM Industry, s.r.o.
  Projektový manažér/Project manager
  cestuje individuálne do Astany


  • sk
  • en
  • az
  • kz
  • ru

  CSM Industry je spoločnosť pôsobiaca v strojárskom priemysle, ktorá má vyše 50 - rokov skúseností vo výrobe a servise zariadení a strojov pre metalurgický priemysel.

  CSM Industry is a company active mainly in the field of machine industry. The company disposes of over 50-year-long experience in production and service of machines used in the metallurgical sector.

  CSM İndustry əsasən maşınqayırma sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətdir. Şirkət metallurgiya sektorunda istifadə olunan maşınların istehsalı və xidməti sahsində 50 ildən çox təcrübəyə malikdir.

  CSM Industry - машина өңдеу саласындағы белсенді жұмыс істейтін компания. Компания металлургиялық секторда қолданылатын машиналарды қолдану 50 жылдан астам тәжірибесі бар.

  CSM Industry - это компания, которая активно работает в области машиностроения. Компания располагает более чем 50-летним опытом производства и обслуживания машин, используемых в металлургическом секторе.


  Daxnerova 756
  980 61 Tisovec
  Slovenská republika
  Tomáš Maroš
  UDS Machinery, s.r.o.
  Konateľ/CEO


  • sk
  • en
  • kz
  • ru

  Spoločnosť pôsobiaca v strojárskom priemysle, ktorá má vyše 50 - rokov skúseností vo výrobe a servise zariadení a strojov pre metalurgický priemysel.

  Company active mainly in the field of machine industry. The company disposes of over 50-year-long experience in production and service of machines used in the metallurgical sector.

  Компания машина өңдеу саласында белсенді жұмыс істейді. Оның металлургиялық секторда қолданылатын машиналарды қолдану 50 жылдан астам тәжірибесі бар.

  Компания активно работает в области машиностроения. Компания располагает более чем 50-летним опытом производства и обслуживания машин, используемых в металлургическом секторе.


  Daxnerova 756
  980 61 Tisovec
  Slovenská republika
  Roman Kurek
  LOTN Letecké opravovne Trenčín, a.s.
  Projektový manažér


  • sk
  • en
  • kz

  LOTN a.s. je tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov. V súčasnosti v podniku pracuje okolo 350 zamestnancov vrátane leteckých inžinierov, technikov, mechanikov a podporného personálu.

  LOTN a.s. is a traditional aircraft-repair and manufacturing company, one of its kind in Slovakia. Not only in terms of the number of military and civilian aircraft that have been repaired so far, but also in terms of the number of types and versions of repaired or upgraded aircrafts and helicopters.

  LOTN, a.s.(AO) является традиционной и единственной словацкой компанией занимающейся производством и ремонтом авиационных транспортных средств. Компания обладает многолетним опытом работы со средствами гражданской и военной авиации, включая самые разные типы самолетов вертолетов, и других авиационных средств.

  LOTN, a.s (АҚ) әуе транспорттық құралдардың өңдеу мен жөңдеу жұмыстарын жасайтын, дәстүрлі, әрі жалғыз словак компаниясы болып табылады. Компанияның азаматтық және әскери авиация құралдарымен, оның ішінде ұшақ пен тікұшақтардың түрлерімен жұмыс істеудің көпжылдық тәжірибесі бар.


  Legionárska 160
  911 04 Trenčín
  Slovenská republika
  Erik Hudak
  Entertainment One s.r.o.
  Konateľ/CEO
  cestuje individuálne do Astany


  • sk
  • en
  • kz
  • ru

  Spoločnosť poskytuje predovšetkým nasledujúce služby: grafický dizajn, photoshop, pixelmator, copywriting, Google SEO, reklamné kampane Google, Facebook, Instagram, projektový manažment a biznis manažment

  The company provides mainly the following services/services in connection to the following systems and programs: graphic design, photoshop, pixelmator, copywriting, Google SEO, avertisements, Google, Facebook, Instagram, project and business management.

  Компания негізінде келесі қызеттерді көрсетеді/келесі жобалар мен жүйелерге байланысты қызметтер: графикалық дизайн, фотошоп, пиксельді редактор, копирайтинг, жарнама, Google SEO, Google, Facebook, Instagram, бизнес пен жобалар басқару.

  Компания предоставляет в основном следующие услуги / услуги в связи со следующими системами и программами: графический дизайн, фотошоп, пиксельный редактор, копирайтинг, Google SEO, рекламу, Google, Facebook, Instagram, управление проектами и бизнесом


  Suché mýto 4808/6
  811 03 Bratislava
  Slovenská republika
  Zuzana Mošaťová
  DUCOMONT, s.r.o.
  Assistant manager


  • sk
  • en
  • kz
  • ru

  Obchodná spoločnosť s potravinami. Pôsobíme na Slovenskom trhu od 04.01.1999 pod značkou DUCOMONT s.r.o. sa zaoberá dodávkou a montážou technických zariadení budov ako sú vykurovacie systémy, chladiace systémy, zdroje vykurovania ďalej montážou fotovoltických a termických systémov, tepelných čerpadiel a rôznych zdrojov získavania tepelnej energie ako napríklad z obnoviteľných zdrojov (slnečná energia, spaľovanie biomasy) Ďalej sa intenzívne podielame na obnove bytových domov, kde naším hlavným zameraním je výmena rozvodov a tým aj demontáž azbestových materiálov.(nakladanie z nebezpečným odpadom)

  DUCOMONT s.r.o. is engaged in the supply and installation of technical equipment of buildings such as heating systems, cooling systems, heating sources by installing photovoltaic and thermal systems, heat pumps and various sources of heat generation, such as from renewable sources (solar energy, biomass combustion). Renovation of residential houses, where our main focus is the exchange of divorces and thus the dismantling of asbestos materials. (hazardous waste disposal).

  DUCOMONT s.r.o. ғимараттардың техникалық жабдықтары жылыту жүйесі, суыту жүйесі, жылу көзі, жылу насостары, әртүрлі жылу көздері сияқты, ғимараттарды техникалық жабдықтарды жеткізу мен орнату, тұрғын үйлердің қайта құру, асбест материалдарының бөлшектеу жұмысымен айналасады.

  DUCOMONT s.r.o. занимается поставкой и установкой технического оборудования зданий, таких как системы отопления, системы охлаждения, источники тепла путем установки фотогальванических и тепловых систем, тепловых насосов и различных источников тепловыделения, таких как возобновляемые источники энергии (солнечная энергия, сжигание биомассы) , Реконструкция жилых домов, где основное внимание уделяется обмен разводам и, следовательно, демонтаж асбестовых материалов. (удаление опасных отходов)


  Banícka 71/5
  972 05 Sebedražie
  Slovenská republika
  Back

  ProgramSchedule

  • Podnikatelia
  • Letový plán

  Pondelok 12.11.2018

  09:15
  - Príchod a letisko M. R. Štefánika

  10:15
  - Nástup do lietadla

  11:20
  - Odlet z Bratislavy

  let trvá 3h 40min

  18:00
  - Prílet vládneho špeciálu Airbus na letisko Heydara Alieva v Baku

  (časový posun +3h)

  Pozn.: podnikatelia z lietadla vystúpia až po skončení slávnostného privítacieho ceremoniálu. M. Garbarčík a D. Duchoň (ZÚ Moskva) sprevádzajú podnikateľov na pasovú kontrolu.

  Pozn.2: doprava pre podnikateľov bude zabezpečená autobusom

  19:00
  - Odchod do hotela Park Inn Baku

  Pozn.: 1 Azadlig Avenue, Baku AZ1000

  Pozn.2: platbu za hotel uhrádza každý podnikateľ individuálne

  Voľný program

  Utorok 13.11.2018

  Voľný program

  13:30
  - Peší presun do Baku business centra

  (cca 10 min od hotela)

  Pozn.: v prípade zlého počasia zabezpečí presun do business centra prenajatý autobus

  Pozn.2: Baku business center, 44 Neftchilar avenue, Baku

  14:00
  - Registrácia účastníkov

  14:40
  - Otvorenie podnikateľského fóra – uvítacie príhovory PV SR P. Pellegriniho a ministra hospodárstva AZ Š. Mustafajeva

  15:00
  - Prezentácie generálneho riaditeľa agentúry AZPROMO J. Abdulajeva a riaditeľa odboru exportu agentúry SARIO T. Bučeka

  14:50 - 15:00
  - Prezentácia obchodných možností a investičnej klímy v Azerbajdžane Riaditeľ AZPROMO - Azerbajdžanský fond pre podporu exportu a investícií Josif Abdulaev

  15:30
  - Prezentácia kandidatúry Baku EXPO 2025

  15.45
  - Dvojstranné rokovania podnikateľských subjektov

  17:30
  - Predpokladané ukončenie fóra

  Voľný program

  Streda 14.11.2018

  10:30
  - check-out

  Pozn.: batožina sa naloží do autobusu

  11:00
  - pešia prehliadka Starého mesta

  13:00
  - návšteva Aleje hrdinov a večného ohňa

  15:00
  - Odchod podnikateľov na letisko

  15:30
  - Príchod podnikateľov na letisko

  Pozn.: VIP terminál

  17:30
  - Odlet vládneho špeciálu Airbus z letiska v Baku do Astany

  Let trvá 2h 50min

  22:20
  - Prílet do Astany

  (časový posun Baku-Astana +2h)

  Štvrtok 15.11.2018

  09:00 - 10:00
  - REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

  Welcome coffee

  10:00 - 12:00
  - B2B stretnutia

  Sála „Šanyrak“

  12:00 - 12:05
  - OTVORENIE BIZNIS FÓRA

  Sála «Žerujyk»
  Moderátor: Minister investícií a rozvoja Kazachstanu Kasymbek Ženis Machmudovič

  12:05 - 12:10
  - Akim (starosta) mesta Šymkent Gabidulla Rachmatullaevič Abdachimov

  12:10 - 12:15
  - Príhovor podpredsedu AO NK Kazakh Invest Birimžana Marata Omarchanoviča

  12:15 - 12:20
  - Riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu Tibor Buček

  12:20 - 12:25
  - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Tomáš Šándor

  12:25 - 12:30
  - Príchod predsedu vlády Kazašskej republiky a predsedu vlády Slovenskej republiky

  12:30 - 12:40
  - Príhovor predsedu vlády Kazašskej republiky Sagintaeva Bakytžana Abdiroviča

  12:40 - 12:55
  - Príhovor predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho

  12:55 - 13:00
  - Minister hospodárstva Slovenskej republiky Peter Žiga

  Otvorenie predsedom vlády Kazašskej republiky a predsedom vlády Slovenskej republiky

  13:00 - 13:05
  - Výkonný riaditeľ H+H TECHNIKA, spol. s r.o.» Ján Chovan

  13:05 - 13:10
  - Generálny riaditeľ Coloseo EAS Ján Jenča

  13:10 - 14:00
  - Poobedňajšia prestávka na kávu

  14:00
  - Ukončenie biznis fóra

  Piatok 16.11.2018

  14:30
  - Presun na letisko

  16:40
  - Odlet z Astany

  Let z Astany do BA trvá 5h 20min

  17:00
  - Prílet do Bratislavy

  (časový posun Astana-BA -5h)

  Pondelok 12. november 2018

  09:15
  - Príchod a letisko M. R. Štefánika

  10:15
  - Nástup do lietadla

  11:20
  - Odlet z Bratislavy

  let trvá 3h 40min

  18:00
  - Prílet do Baku

  (časový posun +3h)

  Streda 14. november 2018

  17:30
  - Odlet z Baku

  presun na letisko o 15.30
  Let z Baku do Astany trvá 2h 50min

  22:20
  - Prílet do Astany

  (časový posun Baku-Astana +2h)

  Piatok 16. november 2018

  16:40
  - Odlet z Astany

  presun na letisko o 14:30
  Let z Astany do BA trvá 5h 20min

  17:00
  - Prílet do Bratislavy

  (časový posun Astana-BA -5h)

  Archív

  TODO

  Mapové aplikácie

  Stiahnite si aplikáciu maps.me do vášho mobilného telefónu

  MAPS.ME

  Pre uľahčenie orientácie a navigácie v Ománe Vám odporúčame stiahnuť si do Vášho mobilného zariadenia free of charge aplikáciu maps.me. Môžete ju následne používať v off-line režime priamo v teritóriu.

  Postup sťahovania:

  • Podľa typu vášho mobilného zariadenia si v App Store resp. Google Play nájdite aplikáciu maps.me a nainštalujte si ju do mobilného zariadenia
  • V ďalšom kroku aplikáciu otvorte a stiahnite si potrebnú mapu, v tomto prípade mapu Ománu . Zároveň povoľte zariadeniu zisťovanie vašej polohy
  • Následne môžete využívať off-line túto aplikáciu pre účely orientácie, plánovania trasy a navigovania priamo v teritóriu

  GOOGLE MAPS

  Alternatívne môžete využiť aj aplikáciu Google Maps, kde si tiež viete uložiť oblasti a používať ich následne v off- line režime. Funkcia sa volá "Offline areas"

  Postup sťahovania:

  • V telefóne alebo tablete otvorte aplikáciu Mapy Google.
  • Ubezpečte sa, či máte pripojenie na internet a prihlásili ste sa do služby Mapy Google.
  • Vyhľadajte miesto, napríklad Muscat.
  • V spodnej časti obrazovky klepnite na názov, alebo adresu miesta. Ak hľadáte miesto, ako je napr. hotel, reštaurácia, klepnite na ikonu ďalších možností (tri bodky).
  • Vyberte ikonu Stiahnuť.

  Po stiahnutí mapy používajte aplikáciu Mapy Google ako zvyčajne. Ak nemáte pripojenie na internet, zobrazí sa znak blesku a Mapy Google vám poskytnú trasu pomocou stiahnutých off-line máp.

  Dôležité kontaktyImportant Contacts

  AZERBAJDŽAN

  Veľvyslanectvo SR v Azerbajdžane so sídlom v Moskve

  ul. Júliusa Fučíka 17-19, 123 056 Moskva, Ruská federácia
  +7 495 956 4921

  Veľvyslanectvo Azerbajdžanu pre SR so sídlom vo Viedni

  Hügelgasse 2, A-1130, Viedeň
  +43 1 403 1322
  vienna@mission.mfa.gov.az
  vienna.mfa.gov.az/

  Kancelária Veľvyslanectva Azerbajdžanu v Bratislave

  Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava
  +421 2 20 76 8840
  bratislava@azembassy.at

  Honorárny konzulát Azerbajdžanskej republiky v SR

  Klobučnícka 4, 811 01 Bratislava
  +421 2 54 64 9041
  +421 911 44 99 05
  info@azconsulate.sk
  bratislava@mission.mfa.gov.az

  Medzinárodná telefónna predvoľba

  +994

  Dôležité telefónne čísla

  Pohotovosť 103
  Polícia 102
  Hasiči 101

  Hotel

  Park Inn by Radisson Baku Hotel
  Azadlig Avenue 1, Baku, Republic of Azerbaijan
  +994 12 490 60 00
  reservations.baku@parkinn.com
  www.parkinn.com/hotel-baku

  SARIO

  Tibor Buček
  +421 910 828 305

  Tomáš Šándor
  +421 915 839 495


  KAZACHSTAN

  Kontaktné údaje Kancelárie Veľvyslanectva Kazachstanu v SR

  Gunduličova 6, 811 05 Bratislava
  +421 232 661 242
  kazdip@gmail.com

  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Astane

  D.A Kunajeva 1, C 11, 010 000, Astana, Kazachstan
  +7 7172790688
  emb.astana@mzv.sk
  Pohotovostný mobil po pracovnom čase a v dňoch pracovného pokoja pre prípad núdze:
  +7 7016725597

  Konzulárny úrad v Almaty

  Marat Džachanovič Sabalakov Konzul
  Samal 2, dom č. 58, kancelárie 105, 050059 Almaty
  +7 727 259 9860
  hconsulate.kz@gmail.com

  Konzulárny úrad v Karagande

  Alexej Petrovič Nefjodov Konzul
  Bukhar Zhyrau Street 24
  +7 7212 41 9211
  kan@arcada.kz

  Konzulárny úrad v Kurčatove

  Kairat Kamalovič Kadyržanov
  Tauelsizdik Street 6, Kurchatov
  +7 722 51 23333
  nnc@nnc.kz

  Medzinárodná telefónna predvoľba

  +77

  Dôležité telefónne čísla

  Polícia 102
  Prvá pomoc 103
  Hasiči 101

  Hotel

  Hotel RIXOS
  D. Kunayev Street 7, Astana city, Republic of Kazakhstan
  +7 7172 24 50 50
  astana@rixos.com
  presidentastana.rixos.com/

  SARIO

  Tibor Buček
  +421 910 828 305

  Tomáš Šándor
  +421 915 839 495

  AZERBAJDŽAN

  AZERBAJDŽAN

  Základné všeobecné a ekonomické informácie

  Štátne zriadenie: REPUBLIKA

  Oficiálny názov štátu: Azerbajdžanská republika

  Rozloha: 86 600 km²

  Počet obyvateľov: 9 961 396

  Hlavné mesto: BAKU

  Počet obyvateľov hlavného mesta: 2 074 300

  Úradný jazyk: Azerbajdžančina

  Mena: azerbajdžanský manat (AZN), 1 € = 1,93 AZN ( 2.11.2018 Kurz)

  HDP: 37,85 bil. USB (2016)

  Časové pásmo: +4 hodiny

  Susediace krajiny: Arménsko, Irán, Gruzínsko, Rusko, Turecko

  Národnostné zloženie:islam viac ako 95 % (šítovia 65 %, sumiti 35 %), pravoslávní 2 %, arménskí kresťania 2 %, ostatní 1 %

  Členstvo v medzinárodných organizáciách a účasť v integračných procesoch:

  • Azerbajdžan je členom: SNŠ, GUAM, BSEC, Islamské konferencia OIC a COMSEC, ECO
  • Finančnú a bankovú spoluprácu krajina realizuje so SB, EBRD, Ázijskou rozvojovou bankou, Islamskou rozvojovou bankou
  • AZ je členom alebo spolupracuje s AsDB, CE, EAPC, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICFTU, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, MIGA, NAM (pozorovateľ), OAS (pozorovateľ), OIC, OPCW, OSCE, PFP, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTO (pozorovateľ)
  • S NATO spolupracuje Azerbajdžan v rámci Euroatlantickej partnerskej rady (EAPC) a programu „Partnerstvo za mier“

  EKONOMIKA

  Azerbajdžan patrí medzi rozvojové ekonomiky v regióne Kaukazu. Krajina prešla po rozpade bývalého ZSSR zložitým politickým aj ekonomickým vývojom. Ide o najviac reformátorskú krajinu na poli zlepšujúcej sa obchodnej klímy. Vďaka úzkej spolupráci s Ruskou federáciou sa jej podarilo postupne vymaniť z hlbokých ekonomických problémov v 90-tych rokoch. Krajina zaznamenala v poslednom období značný ekonomický rast, generuje až 75% HDP krajín južného Kaukazu. Pozitívne výsledky sú dosahované vďaka príjmom z ťažby a exportu uhľovodíkov (ropa a plyn).

  AZ je priemyselná krajina so široko rozvinutou poľnohospodárskou výrobou. Rozhodujúcu úlohu v ekonomickom rozvoji krajiny zohrávajú: ťažba a spracovania ropy a plynu, výroba chemických výrobkov (minerálnych hnojív, syntetického kaučuku, pneumatík, atď.) a strojárstvo. V oblasti čiernej a farebnej metalurgie je významné ložisko alunitu (obsahuje hliník). V potravinárskom priemysle je rozvinuté konzervárstvo, spracovanie čaju, tabaku a vinárstvo. V ľahkom priemysle spracovanie bavlny, hodvábu a vlny.

  Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu vývoz/dovoz

  Hlavnými odberateľmi azerbajdžanskej produkcie sú: Taliansko, Nemecko, Francúzsko a Izrael. Hlavnými dodávateľmi do AZ sú: Ruská federácia, Turecko, USA, Nemecko a Japonsko.

  Vývoj zahraničného obchodu so SR

  Ekonomické vzťahy medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa vyznačujú dominanciou slovenských podnikateľských subjektov, čo je podčiarknuté niekoľkoročnou aktívnou obchodnou bilanciou vo vzťahu s touto krajinou.

  Zahraničný obchod Slovensko – Azerbajdžan v mil. eur

  Na vývoze zo Slovenskej republiky sa poslednom období podieľajú predovšetkým vozidlá a iné dopravné prostriedky. Druhé miesto v rámci slovenského exportu do Azerbajdžanu patrí strojom, mechanickým nástrojom a elektrickým zariadením. Významná časť slovenského exportu je tvorená aj vývozom plastov, optických nástrojov a iných priemyselných výrobkov.

  Jednoznačným lídrom exportu Azerbajdžanu na Slovensko je ťažobný priemysel – základné kovy a rôzne výrobky z nich tvoria takmer 100% azerbajdžanského exportu na Slovensko.

  Pre slovenské podnikateľské subjekty so záujmom exportovať do Azerbajdžanu sú perspektívne sektory najmä energetický (krajina sa v poslednom období intenzívne zaujíma obnoviteľnými zdrojmi energií), stavebný, logistický, agrárny, cestovný ruch a IT sektor.

  POTENCIÁLNE HOSPODÁRSKE ODVETVIA PRE ZAHRANIČNÝCH INVESTOROV

  1. PRIEMYSELNÉ ODVETVIE
   Chemický, hutníctvo, výroba energie, výroba konečných výrobkov z drahých kovov (hliník, meď, zlato, striebro, platina a iné), výroba kozmetických produktov, výroba polymérov a polyuretánových produktov, technológie na recykláciu pevného odpadu, strojárenský priemysel a výroba konštrukčných materiálov, výroba a oprava náhradných súčiastok pre železnice, výroba lekárskych pomôcok a zariadení a výroba domácich spotrebičov.
  2. ĽAHKÝ PRIEMYSEL
   Spracovanie vaty, bavlnených a vlnených produktov, kožiarsky priemysel, výroba textilných produktov, ručná výroba kobercov, drevovýroba a potravinársky priemysel.
  3. POĽNOHOSPODÁRSTVO
   Skladovacie a chladiarenské zariadenia pre dlhodobé skladovanie poľnohospodárskych a potravinárskych produktov, výroba poľnohospodárskych strojov a náhradných súčiastok, výroba umelých hnojív, budovanie moderných živočíšnych fariem, technológie pre mäsopriemysel a mlyny.
  4. IT SEKTOR
   Investície IT do štátneho, verejného a súkromného sektoru, dodanie národného priestorového satelitného rozvodu, výroba digitálnych zariadení a počítačových technológii.
  5. CESTOVNÝ RUCH
   Rozvoj horskej turistiky a infraštruktúry, ozdravovacie komplexy, výstavba hotelov a turistických zariadení.

  OBCHODNÉ ZVYKLOSTI V TERITÓRIU

  • špecifiká trhu, rozdielnosť mentality
  • klasifikácia tovaru a kvalitatívne požiadavky na tovar
  • balenie, doprava, značenie tovaru

  Problémy:

  1. v obchodnej činnosti je veľkým problémom existujúci zákaz platieb vopred, čo prináša veľké riziko pre dodávateľa,
  2. obtiažnosť vymáhania týchto platieb a prakticky nemožnosť ich súdneho vymáhania,
  3. absencia dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia a ochrane investícií má za následok, že pri obchodnej a investičnej činnosti niet pre slovenských podnikateľov právnej ochrany,
  4. vysoký stupeň korupcie štátneho aparátu

  Zvyklosti:

  1. prejav vzájomnej úcty pri obchodných rokovaniach,
  2. vysoká úroveň pohostinnosti,
  3. vyslovenie súhlasu ešte neznamená skutočný súhlas.

  Zaujímavosti:

  1. Krajina ohňa
   Prvá stavba ohniska v ľudskej histórii, sa datuje do obdobia pred 700 000 do 500 000 rokmi pred Kristom a bola objavená v najväčšej jaskyni Azikh v Azerbajdžane.
  2. Horiaca hora
   Burning Mountain je nezvyčajný a vzácny prírodný úkaz na polostrove Absheron. Kvôli nepretržitému úniku zemného plynu zo zeme, táto hora celoročne horí.
  3. Krajina bohatá na olej
   Rodina Nobela pochádzajúca z Nórska, ktorá založila svetovo uznávanú „NOBELOVU CENU“ získala v 19. storočí väčšinu svojho bohatstva z azerbajdžanského ropného priemyslu.
  4. Mesto vybudované na mori
   Oily Rocks v azerbajdžanskom jazyku Neft Daşlar, je mesto postavené v Kaspickom mori, 45-50 km od polostrova Abheron. Bolo postavené v roku 1947 Sovietskym zväzom na ťažobné účely. Na rozdiel od iných ťažobných zariadení na mori, Neft Daşları je pravé mesto s množstvom bytov, obchodov, kina, záhrad a škôl.
   obrazok5

   V Neft Daşları boli nakrútené aj niektoré scény z filmu 007 – Jeden svet nestačí

  KAZACHSTAN

  KAZACHSTAN

  Základné všeobecné a ekonomické informácie

  Štátne zriadenie: prezidentská republika

  Oficiálny názov štátu: Republika Kazachstan

  Rozloha: 2 717 300 km²

  Počet obyvateľov: 18 556 698

  Hlavné mesto: Astana

  Počet obyvateľov hlavného mesta: 814 401

  Úradný jazyk: kazaština, ruština / úradný /

  Mena: Kazachstanská tenge, (KZT) 1 € = 420.87 KTZ ( 2.11.2018 Kurz )

  Kurz: 100 KZT = 0,2323 EUR

  HDP: 25 045 USD

  Časové pásmo: +4 až +6

  Susedné krajiny: Rusko, Uzbekistan, Čína, Kirgizsko, Turkmenistan

  Národnostné zloženie: islam (53.7 %), pravoslávni kresťania

  Členstvo v medzinárodných organizáciách a účasť v integračných procesoch

  Kazachstan je členom nasledujúcich medzinárodných organizácií: ADB, CICA, CIS, CSTO, EAEC, EAPC, EBRD, ECO, EITI (kandidátska krajina), FAO, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (NGOs), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, MIGA, NAM (pozorovateľ), NSG, OAS (pozorovateľ), OIC, OPCW, OSCE, PFP, SCO, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO OSN (pozorovateľ), ZC.

  Od roku 1996 má Kazachstan štatút pozorovateľa pri WTO, vstup sa plánoval na druhý polrok 2007, ale rokovania boli prerušené v súvislosti so vznikom Colnej únie medzi Ruskom, Kazachstanom a Bieloruskom (od 1.1.2010). Prístupový proces bol ukončený v decembri 2015 a na zasadnutí 9. MK WTO bol KZ oficiálne prijatý za stáleho člena tejto organizácie.

  Colná únia medzi RF, Bieloruskom a Kazachstanom, podpis zmluvy 6.10.2007. Оd 1.7.2011 sa vytvoril Jednotný ekonomický priestor (zrušenie kontroly tovarov na vnútorných hraniciach členských štátov - od 1.1.2012 voľný pohyb kapitálu, služieb, osôb). Od 01/2015 bola colná únia pretransformovaná.

  Kazašská republika je vnútrozemský štát s rozlohou 2 724 900 km2 a populáciou približne 18,6 mil. obyvateľov (Kazachstán, 2018). Je najrozvinutejším štátom z krajín Strednej Ázie. Krajina zažila za posledných 25 rokov obrovský hospodársky rozvoj. Od 1.januára 2015 je jedným zo zakladajúcich štátov Eurázijskej hospodárskej únie (EEÚ), čo do určitej miery ovplyvňuje aj zameranie obchodnej politiky na členské krajiny EEÚ.

  Podľa štatistík Svetovej banky dosahuje Kazachstan hospodársky rast nepretržite od roku 1999, pričom v rokoch 2000-2007 zaznamenal priemerný hospodársky rast na úrovni 9%. V roku 2017 dosiahol Kazachstan hospodársky rast 4% (Svetová banka, 2018). Najväčší podiel na HDP Kazachstanu majú služby, ktoré sa v roku 2017 podieľali na HDP 57%, priemysel tvoril 36,5% a poľnohospodárstvo 4,4% (Ekonomická, 2018). V roku 2017 bolo HDP Kazachstanu 158,2 mld. USD (Kazachstán, 2018).

  Hoci poľnohospodárstvo sa podieľa na tvorbe HDP krajiny iba malým percentom, zamestnáva až 15% obyvateľstva. V Kazachstane sa pestuje najmä repka, obilniny, tabak, ryža a ovocie (Kazachstán, 2018). Krajina má bohaté zásoby nerastných surovín, predovšetkým ropy, zemného plynu, čierneho uhlia, uránu, zlata, striebra či medi. Najvýznamnejšou oblasťou priemyslu je ťažobný priemysel, ktorého podiel na HDP Kazachstanu v roku 2017 bol 13,3% (Kazachstán, 2018). Ďalšími významnými odvetviami sú metalurgický, potravinársky, chemický, strojársky, stavebný, kovospracujúci priemysel a farmaceutický priemysel. Kazachstan sa snaží v posledných rokoch diverzifikovať štruktúru ekonomiky a znižovať svoju závislosť na ťažobnom priemysle a exporte nerastných surovín.

  Najväčším dielom sa na HDP Kazachstanu podieľajú služby a to najmä veľkoobchod a maloobchod, realitné služby a doprava (Kazachstán, 2018). Kazachstan vynakladá finančné prostriedky na stavbu ciest a železníc. Železničným spojením je prepojená Čína, Kazachstan a ďalšie štáty Strednej Ázie, čím sa do popredia dostáva projekt Hodvábnej cesty (One Belt One Road - OBOR).

  Za posledných 18 rokov dosahoval Kazachstan aktívnu obchodnú bilanciu. V roku 2017 bol celkový obrat zahraničného obchodu Kazachstanu 77,6 mld. USD, z čoho 48,3 mld. USD predstavoval export a 29,3 mld. USD import (MH SR, 2018).

  Tabuľka č.1 – Zahraničný obchod Kazachstanu v mld. USD

  Zdroj: MH SR

  Najväčší podiel na vývoze Kazachstanu tvoria dlhodobo nerastné palivá minerálne oleje, železo, oceľ a meď. Hlavnými dovoznými tovarovými skupinami sú mechanické stroje a zariadenia, elektrické prístroje, vozidlá, predmety zo železa a ocele a nerastné palivá. Najdôležitejšími exportnými partnermi Kazachstanu sú Taliansko, Čína, Holandsko, Rusko, Švajčiarsko a importnými partnermi Rusko, Čína, Nemecko, USA, Taliansko (Ekonomická informácia, 2018).

  Zahraničný obchod Slovenska s Kazachstanom

  Obchodná bilancia Slovenska s Kazachstanom je dlhodobo aktívna. Kladné saldo vzájomného obchodu je ovplyvnené tým, že Slovensko nie je významným importérom energetických surovín z Kazachstanu. Vývoj zahraničného obchodu medzi Slovensko a Kazachstanom možno vidieť na grafe 2. V rokoch 2015-2016 nebol vzájomný obchod medzi Slovenskom a Kazachstanom veľmi priaznivý, avšak už v roku 2017 dosiahol slovenský export do Kazachstanu hodnotu 25,9 mil. EUR, Čo predstavovalo dvojnásobný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Priaznivý vývoj slovenského exportu bol zaznamenaný aj za prvých 5 mesiacov roku 2018. Za rok 2017 bol Kazachstan 66. najvýznamnejší exportný partner Slovenska. Najväčšiu obchodnú výmenu z krajín Strednej Ázie má Slovensko dlhodobo s Kazachstanom.

  Graf 1 Zahraničný obchod Slovensko-Kazachstan v mil. EUR

  Zdroj: MH SR

  Slovenský export do Kazachstanu je diverzifikovaný a predstavuje prierez hlavných odvetví slovenského hospodárstva. Najvýznamnejšími tovarovými skupinami slovenského vývozu do Kazachstanu podľa HS2 boli v roku 2017 vozidlá, mechanické zariadenia, optické prístroje, elektrické stroje a kaučuk (graf 2). Tieto komodity tvorili až 81% slovenského exportu do Kazachstanu. Hlavnou dovoznou položkou z Kazachstanu podľa HS2 boli nerastné palivá, meď, chemikálie, semená a plody, železo a oceľ (graf 3).

  Graf 2 Vývoz zo Slovenska do Kazachstanu 2017

  Graf 3 Dovoz z Kazachstanu na Slovensko 2017

  Slovensko sa podieľalo na zahraničnom obchode Kazachstanu vo výške 38,24 mil. USD, čo predstavuje 0,049%.

  Perspektívy vývoja zahraničnoobchodných vzťahov Slovenska s Kazachstanom

  Ministerstvo hospodárstva organizuje na pravidelnej báze medzivládne konferencie s Kazachstanom a Uzbekistanom. Tieto medzivládne konferencie bývajú spojené s podnikateľskou misiou, ktorá predstavuje pre slovenské spoločnosti možnosť nájsť si nového obchodného partnera. Z posledných 10 rokov organizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu najviac podnikateľských misií práve do Kazachstanu.

  Významným podujatím, ktoré sa konalo v Kazachstane bolo Expo Astana 2017. Hlavnou témou EXPO Astana bola „Energia budúcnosti“. Nakoľko má Kazachstan veľké zásoby uhľovodíkov, orientuje svoju energetickú politiku najmä na využívanie týchto fosílnych energetických zdrojov. Vzhľadom na záujem Kazachstanu exportovať energetické palivá aj v budúcnosti, perspektívnou oblasťou pre slovenské spoločnosti by mohla byť spolupráca pri modernizácií elektrární a energetickej infraštruktúry. Na Slovensku existuje viacero tradičných exportérov v tejto oblasti.

  Kazachstan investuje v posledných rokoch veľa finančných prostriedkov najmä v oblasti výstavby, rozvoja ciest a železníc. Slovenské spoločnosti sa môžu zapojiť do PPP projektov, ktoré predstavujú formu možnosti spolupráce slovenskej spoločnosti s miestnym partnerom najmä v oblasti rozvoja infraštruktúry, zdravotníctva, vzdelávania.

  Nakoľko sa vláda Kazachstanu nedávno rozhodla aj o podpore zalesnenia a vybudovania zelených plôch, ponúkajú sa tu konkrétne možnosti aj pre štátne či súkromné spoločnosti z oblasti lesníctva.

  SARIO zorganizovalo 2 podnikateľské misie na Expo Astana v roku 2017 a medzivládnu komisiu v máji 2018. Počas týchto misií a medzivládnych komisií prejavili kazašské spoločnosti záujem o spoluprácu so slovenskými spoločnosťami predovšetkým v oblastiach energetika, stavebníctvo, letecký priemysel a poľnohospodárstvo.

  Aktuálne ekonomické informácie o Kazachstane

  Zaujímavosti:

  1. Kazachstan je domovom viacej ako 120 etnických skupín a národností
  2. Hranica medzi Ruskom a Kazachstanom je najdlhšou suchozemskou hranicou na svete v dĺžke 7512.8 kilometrov
  3. Prvá umelá družica „ Sputnik 1“ a prvý ruský kozmonaut Jurij Gagarin, odštartovali do vermíru z Kazachstanu z kozmodrómu Baikonur.
  4. Jedno z najväčších jazier na svete sa nachádza práve v Kazachstane. Je výnimočné tým, že jedna polovica obsahuje sladkovodnú vodu a druhá slanú morskú vodu.
  5. Komín v Ekibastuze GRES-2 je najvyšším komínom na svete. Meria 420 metrov.
  6. Divoké kone boli domestikované prvý krát práve v Kazachstane.

  Ako používať túto aplikáciu

  Túto webovú mobilnú aplikáciu sme pripravili pre účely zahraničnej delegácie.

  Inštalácia

  Jej výhodou je, že si ju netreba inštalovať. Stačí, ak si ju ešte doma (na Slovensku) otvoríte vo svojom mobile vo webovom prehliadači. Mal by to byť ten mobilný telefón, ktorý si zoberiete so sebou na delegáciu. Od tohto momentu vám bude fungovať aj offline - bez pripojenia na internet.

  To, že funguje offline, je jej hlavnou výhodou, keďže v zahraničí, ako aj v lietadle, väčšinou nemáte pripojenie na internet.

  Na čo slúži

  Aplikácia má byť vašim sprievodcom vo vačku, keďže máte mobil stále so sebou. Okrem oficiálneho programu, informácií o cieľovej destinácii a dôležitých kontaktov, máte k dispozícii zoznam členov delegácie aj s profilmi ich firiem/inštitúcií.

  Naša aplikácia má za cieľ podporiť networking, t.j. zoznamovanie sa medzi samotnými členmi delegácie.

  Triedenie ľudí

  V sekcii "členovia delegácie" je možné prezerať kompletný zoznam všetkých účastníkov delegácie a kliknutím otvoriť detail osoby aj s jej profilom.

  Hore v každom detaile nad fotografiou osoby sú tri tlačítka:

  • chcem spoznať
  • už sa poznáme
  • v obľúbených

  Každé tlačítko je možné zapnúť/vypnúť a význam prvých dvoch netreba vysvetľovať. A myslíme, že ani tretieho, každý nech ho používa podľa vlastného uváženia.

  Vaše voľby sa nikam neposielajú, nikomu inému sa nezobrazujú, sú iba pre vašu potrebu, aby ste si mohli v zozname ľudí ľahšie filtrovať.

  Následne môžete začať používať filter (päť tlačítok nad zoznamom ľudí) a jeho použitie je vďaka textovému popisu intuitívne.

  Takýmto spôsobom si môžete kontakty ľahko manažovať, s kým by ste sa chceli zoznámiť, s kým ste sa už zoznámili, prípadne že vás niekto zaujal natoľko, že máte v pláne v budúcnosti nejakým spôsobom v kontakte pokračovať.

  Odkaz na plochu

  Ak si chcete urobiť na aplikáciu odkaz na plochu (mobilného telefónu), ako majú klasické aplikácie (formou ikony), tak stlačte v prehladači menu (na iOS musí byť Safari) a zvoľte "Add to Home Screen". Odteraz môžete našu aplikáciu spúšťať priamo z plochy vášho telefónu.

  Posledné načítanie

  Odporúčame aplikáciu ešte tesne pred odletom manuálne refreshnúť (znovu načítať).

  Aplikácia by sa mala počas pobytu v zahraničí (ak budete online, napr. na hotelovej WIFI), ak ju otvoríte, automaticky aktualizovať.

  Prajeme vám všetkým príjemný zážitok!

  How to use this app

  We created this web mobile application for a foreign delegation needs.

  Installation

  Its advantage is that it is not neccessary to install. Only you can do is to open it at home (in Slovakia) on your cell phone in the web browser. It should be a cell phone which you will take with you on the delegation. From this moment it works also offline - without internet connection.

  The fact that it works offline is the main advantage, because in abroad, and also on an airplane, usually you do not have internet connection.

  It is good for

  The application should be your pocket guide, because you have a cell phone always with you. You will get there information about the official programme, destination, important contacts, and also  delegation members list with companies/institutions profiles.

  With our application we want to support networking, i.e. connecting among the delegation members.

  Selecting persons

  In a section "delegation members" it is possible to browse a complete delegation members list and with a click to open a person’s detail and also his/her profile.

  There are three buttons up in every detail, above the person’s photo:

  • I like to connect
  • Connected
  • Favorites

  Every button it is possible to turn on/off and the meaning of the first two ones we do not have to explain. And we think that the third one is clear too. Feel free to use it how you want to.

  Your options are not sent anywhere, no one can see them, they are just for your need, for your esier way to filter in members list.

  After this you can start to use the filter (five buttons above the members list) and its use is intuitive thanks to a text description.

  By this way you can easier manage contacts, seeing who you would like to connect,  who you are connected to, or if you  plan  to keep in touch  with anyone in the future.

  Link on desktop

  If you want to put an application link on a desktop (of a cell phone), like standard applications allow (by icon), just push in a  browser menu (for iOS must be Safari) and select "Add to Home Screen". From this moment you can open our application from desktop of your cell phone.

  Last loading

  We recommend you to refresh manually (to load again) the application right before a departure.

  If you are online in abroad (e.g. in a hotel room where is WIFI available) and you open the application, it will be updated automatically.

  We wish you a nice experience!

  SARIO

  Z misie

  Slovakia Business Friendly
  Róbert Šimončič
  CEO, generálny riaditeľ SARIO

  +421 2 58 260 100
  robert.simoncic@sario.sk

  SARIO je štátnou agentúrou zameranou na podporu prílevu zahraničných investícií a obchodu a spadá do pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

  Misiou agentúry je využiť všetky možnosti štandardných stimulačných prostriedkov na zvýšenie prílivu investícií na Slovensko a zároveň podpora slovenských podnikateľských subjektov pri ich zapájaní do medzinárodnej obchodnej výmeny a ich premene na subjekty vysoko výkonné a úspešné na globalizovanom svetovom trhu.

  Víziou agentúry je pomáhať transformovať Slovensko na technologicko - inovačno - talentové biznis centrum Európy. Ako agentúr máme ambíciu stať sa preferovaným partnerom firiem zvažujúcich investovanie v strednej Európe a tiež kľúčovým partnerom pri prepájaní slovenských podnikateľských subjektov so zahraničnými s cieľom podpory ich exportných aktivít.

  Dominik Susa
  riaditeľ Odboru investičných projektov

  +421 910 828 201
  susa@sario.sk

  Odbor investičných projektov SARIO ponúka širokú škálu služieb a asistenciu pri realizácii investičných projektov, expanzií a relokácií pre nové investície a etablované spoločnosti. Ide najmä o služby spojené s identifikáciou vhodných lokalít a nehnuteľností, analýzy trhu práce, poradenstvo v oblasti investičnej pomoci, ako aj asistencia poskytovaná investorom vo vzťahu k verejným a štátnym inštitúciám a tiež samosprávam.

  Tibor Buček
  riaditeľ odboru zahraničného obchodu

  +421 910 828 305
  tibor.bucek@sario.sk

  Odbor zahraničného obchodu SARIO poskytuje slovenským exportérom služby a asistenciu pri ich presadzovaní sa na zahraničných trhoch a zapájaní sa do medzinárodnej obchodnej výmeny. Ide o organizovanie podujatí na podporu exportu slovenských firiem, najmä podnikateľských fór a misií, vzdelávacích podujatí, ale aj o systematické spracúvanie teritoriálnych informácií a prehľadov. Súčasťou služieb je aj identifikácia potenciálnych obchodných partnerov v zahraničí a prepájanie zahraničných dopytov s výrobnými možnosťami slovenských firiem.

  Jozef Troják
  riaditeľ odboru Národný projekt SARIO

  +421 910 828 210
  jozef.trojak@sario.sk

  Cieľom Národného projektu SARIO je posilnenie internacionalizačných kapacít malých a stredných podnikov (MSP), vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných prezentačných, kooperačných, poradenských služieb MSP s cieľom zvýšiť mieru ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce stimulujúcej ich ďalší rozvoj a posilňujúcej ich konkurencieschopnosť a postavenie v národnom hospodárstve. Prostredníctvom vybudovania Trade Pointov s poskytovaním individuálneho poradenstva, realizácie tréningových aktivít, ako aj zapojenie MSP do transnacionálnych a regionálnych subdodávateľských reťazcov podporuje Národný projekt zvyšovanie odborných kapacít a zefektívnenie obchodných činností MSP na úrovni menej rozvinutých regiónov SR.

  SARIO

  Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky financovanou zo zdrojov štátneho rozpočtu.

  Misia

  Misiou agentúry je nastaviť a využiť všetky možnosti stimulačných prostriedkov na zvýšenie prílivu zahraničných investorov a zároveň podpora slovenských firiem pri premene na subjekty vysoko výkonné a úspešné na globalizovanom svetovom trhu.

  Vízia

  Pomáhať transformovať Slovensko na technologické – inovačné - talentové biznis centrum Európy. Stať sa preferovaným partnerom firiem zvažujúcich investovanie v strednej Európe. Akcelerovať úspech slovenskej ekonomiky merateľným spôsobom, prispievajúc ku kvantitatívnemu a kvalitatívnemu rastu.

  Strategické ciele

  Strategickým výberom teritórií a sektorového zamerania zvýšiť podiel investorov, ktorých produkcia sa vyznačuje vysokou pridanou hodnotou. Podpora exportných aktivít slovenských podnikateľských subjektov vo výraznej miere tak, aby sa táto podpora odrážala signifikantným spôsobom na ukazovateľoch zahraničného obchodu Slovenska.

  Kľúčové aktivity pre investície

  • posilnením štatútu agentúry v rámci štátnej správy vytvárať konkurencieschopné investičné a business - friendly prostrediena Slovensku
  • podporovať investičné projekty domácich a zahraničných investorova sprievodný servis
  • ponúkať konzultácie a riešenia v oblasti individuálnej štátnej pomoci a nových stimulačných prostriedkov výhodných oproti konkurencii
  • mapovať a vytvárať databázy voľných nehnuteľností a priemyselných parkov
  • zabezpečiť asistenciu a servis pri vytváraní spoločných podnikov slovenských firiem so zahraničnými partnermi (joint ventures

  Posilnenie obchodu

  • sústredenie podpory na slovenské vlajkové lode a stredné podniky pri podpore exportu
  • z pozície agentúry v rámci štátnej správy sa orientovať na kultiváciu prostredia a na zmiernenie systémových nevýhod MSP/menších podnikov pre podnikanie
  • snaha o začlenenie MSP do stratégie ekonomických klastrov - zlepšit spoluprácu s potenciálnymi partnermi na úrovni regiónov, vysokoškolskej a výskumnej sféry
  • budovanie siete zastúpení, ambasádorov a reprezentantov na strategických teritóriách

  Ocenenia

  • najlepšia investičná agentúra regiónu Východnej Európy v hodnotení časopisu Site Selection magazine
  • medzinárodné renomé služieb podpory investícií SARIO bolo potvrdené ocenením Najrýchlejšie sa rozvíjajúca investičná agentúra v Európe pre rok 2003 ako aj Najlepšia európska investičná agentúra pre high?tech investície na svetovej investičnej konferencii vo francúzskom La Baule pre rok 2007
  • Agentúra SARIO prevzala 2. apríla 2017 v Spojených arabských emirátoch ocenenie Investment Award 2017, ako najlepšia agentúra na podporu investícií pre región východnej, strednej Európy a Turecka.

  Kontakt

  Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

  Trnavská cesta 100
  821 01 Bratislava
  Slovenská republika

  +421 2 58 260 100
  +421 2 58 260 109
  sario@sario.sk
  invest@sario.sk
  trade@sario.sk
  www.sario.sk

  Digitálna koalícia

  V decembri 2016 bola v Bruseli založená Koalícia pre digitálne zručnosti a povolania (Digital Skills and Jobs Coalition) ako aktivita, ktorá rozširuje pôsobnosť Grand Coalition.

  Digitálna koalícia, ktorej predsedom predstavenstva sa 26.septembra 2017 stal vicepremiér Peter Pellegrini, spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť Slovákov všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike.

  Každý z 21 signatárov zakladajúceho Memoranda pri podpise Memoranda zároveň predstavil svoje detailné ciele. Sú zamerané na zlepšovanie digitálnych zručností študentov a na zvyšovanie digitálnej gramotnosti zamestnancov, ale aj nezamestnaných či podnikateľov.

  Predsedom výkonnej rady sa stal prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

  Bližšie informácie nájdete na stránke: www.digitalnakoalicia.sk

  The Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) is a government-funded allowance organization that works under the supervision of the Ministry of Economy of the Slovak Republic.

  SARIO’s primary objective is to improve the standard of living of Slovak citizens by increasing employment and reducing regional disparities.

  Mission

  The mission of the agency is to design and use all kinds of stimuli to increase the influx of foreign investment while promoting Slovak companies in their effort to transform into high-performance subjects successful in the globalized world market.

  Vision

  Assist in the process of Slovakia´s transformation to the business - technology- innovation - talent center of Europe and to become the preferred partner of companies contemplating investment in Central Europe. Accelerate the achievement of the Slovak economy in a measurable way, contributing to the quantitative and qualitative growth.

  Strategic Goals

  The strategic choice of territories and sectorial focus should increase the share of investors, whose production is characterized by high added value.

  Supporting export activities of Slovak businesses so that this support reflects significant way the indicators of foreign trade of Slovakia.

  Key Activities for investment

  • Strengthening the status of the agency within government to create a competitive investment "business-friendly" environment in Slovakia
  • Promotion of investment projects of domestic and foreign investors and aftercare services
  • Consultations and solutions for state aid and new stimulus funds that would be preferred against the competition´s
  • Creation of a database of available real estate and industrial parks
  • Assistance and service to create joint ventures of Slovak and foreign companies (joint ventures)

  Strengthening trade

  • Focusing on the support of Slovak business flagships and SMEs to promote export
  • Based on the agency's position within the government to focus on the cultivation of environment and to mitigate systemic disadvantages of SMEs companies
  • Put efforts into integration of SMEs into clusters of economic strategy - to improve cooperation with potential partners at the regional level, higher education and research sector
  • Build a network of agencies, ambassadors and representatives for strategic territories

  Awards

  International reputation services support investment SARIO was confirmed by awards "Fastest-growing Investment Promotion Agency in Europe in 2003" and "Best European Investment Promotion Agency in High-Tech Award" at the World Investment Conference in La Baule, France 2007.

  Global Best to Invest“, the best investment agency in the region of Eastern Europe, Site Selection magazine, 2012.